Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

30 Nisan 2012 Pazartesi

İLLER BANKASI UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİK

İLBANK A.Ş.İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
TEKNİK UZMAN YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ VE YETERLİK SINAVLARI İLE
TEKNİK UZMANLIĞA VE UZMANLIĞA ATANMA,
YETİŞTİRİLME, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1
1) Bu Yönetmeliğin amacı, İller Bankası Anonim Şirketinde görev alacak teknik uzman yardımcıları ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmalarına, niteliklerine, giriş ve yeterlik sınavlarının şekil ve uygulanmasına, yetiştirilmelerine, teknik uzmanlığa ve uzmanlığa atanmalarına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
2) Bu Yönetmelik hükümleri, İller Bankası Anonim Şirketinde teknik uzman yardımcılığı ve uzman yardımcılığına atanacak adayları, teknik uzman yardımcıları, uzman yardımcıları, teknik uzman ve uzmanları kapsar.

Dayanak
MADDE 2
1) Bu Yönetmelik, İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3
1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Banka: İller Bankası Anonim Şirketi’ni,
b) Yönetim Kurulu: İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu’nu,
c) Genel Müdür: İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü’nü,
ç) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı,
d) Uzman Yardımcısı: İller Bankası A.Ş. teknik uzman yardımcısı ve uzman yardımcısını,
e) Giriş Sınavı: Bankaca yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü sınavı,
f) Sınav Kurulu: İller Bankası A.Ş. uzman yardımcılığı giriş sınav kurulunu,
g) Yeterlik Sınavı: İller Bankası A.Ş. teknik uzmanlık ve uzmanlık yeterlik sınavını,
ğ) Yeterlik Sınav Kurulu: İller Bankası A.Ş.teknik uzmanlık ve uzmanlık yeterlik sınav kurulunu,
h) Uzman: İller Bankası A.Ş teknik uzmanı ve uzmanını,
ı) Tez Danışmanı: Uzman yardımcısına yol gösteren ve tez çalışmalarına nezaret eden, refakatinde çalıştığı uzmanlardan birini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş sınavı
MADDE 4
1) Bankada görevlendirilecek uzman yardımcıları, Bankanın ihtiyaçları doğrultusunda Genel Müdürlük Makamınca yapılacak pozisyon, öğrenim dalları ve kontenjanlarına ilişkin teklif üzerine, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek zamanlarda, Genel Müdürlükçe açılacak giriş sınavları ile alınır.
2) Sınavların ne şekilde yapılacağı, her pozisyon için taban KPSS puanı, asgari yabancı dil düzeyi ve sınava ilişkin diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Giriş sınavı şartları
MADDE 5
1) Giriş sınavına katılabilmek için Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nde yer alan genel şartları haiz olmanın yanı sıra;
a) Sınava giriş tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,
b) Hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi ile dengi dallarda en az lisans düzeyinde veya Bankanın faaliyet alanı ile ilgili mühendislik, mimarlık veya şehir ve bölge planlaması dallarında öğrenim görmüş olmak ya da bu alanlarda denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,
c) KPSS’na girmiş ve Bankanın sınav duyurusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
ç) Yönetim Kurulu’nca belirlenen asgari yabancı dil düzeyine sahip olmak,
d) Banka tarafından daha önce açılan giriş sınavlarına iki defadan fazla girmemiş olmak,
gereklidir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6
1) Giriş sınavına katılma şartları, pozisyon, öğrenim dalları ve kontenjanları, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavının yeri, zamanı ve sınav kurulunca kararlaştırılan diğer hususlar başvurma süresinin bitiminden en az onbeş gün önce uygun görülen vasıtalar ile duyurulur.

Giriş sınavı başvurusu
MADDE 7
1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar tarafından; Bankanın web sayfasında bulunan
Ek-1’ deki İş Talep Formu doldurularak elektronik ortamda gönderilmek suretiyle giriş sınavı başvurusu yapılır. Başvuruyu müteakip adaylar;
a) İş Talep Formunun bilgisayar çıktısını,
b) Nüfus cüzdanının Bankaca ya da Noter onaylı örneğini,
c) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin Bankaca ya da Noter onaylı örneğini, eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin Bankaca ya da Noter onaylı örneğini, giriş sınavı duyurusunda yer alan öğrenim dallarına denkliği yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin Bankaca ya da Noter onaylı örneğini,
ç) Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğrafını,
d) KPSS sonuç belgesi ile Yönetim Kurulunca belirlenen asgari yabancı dil düzeyini gösterir belgeyi,
şahsen veya posta yolu ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
2) 1 inci fıkrada belirlenen ve sınav duyurusu ile istenebilecek diğer belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi şarttır. Posta ile yapılan gönderilerin iadeli taahhütlü olarak yapılması ve belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na en geç sınav duyurusunda belirtilen son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması şarttır. İstenilen belgeleri bildirilen süre içinde teslim etmeyen adaylar giriş sınavına alınmazlar. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.
3) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 8
1) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, süresinde gerekli belgeler teslim edilmek suretiyle yapılan başvuruları inceleyerek adayda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Yönetim Kurulu’nca belirlenen kontenjan dahilinde giriş sınavına kabul edilen adayların listesi Bankanın web sayfasında ilan edilir. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar ile bu belgelerde kazıntı, silinti ve bunun gibi tahrifatlar tespit edilen adaylar sınava katılamaz.

Sınav kurulu
MADDE 9
1) Sınav Kurulu bir başkan ile dört üye olmak üzere, Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Genel Müdür tarafından görevlendirilecek dört personelden oluşur. Aynı usule göre, üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımıyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.
2) Kurul, sınav duyurusunda yer alacak hususların ve sınav konularının tespiti, soruların hazırlanması veya hazırlatılması, sınavın değerlendirilmesine ilişkin hususların tespit edilmesi, sınav sonuçlarının karara bağlanması, sonuçlara yapılacak itirazların incelenmesi ve sınavla ilgili işlemleri yürütür.
3) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Giriş sınavının aşamaları
MADDE 10
1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere yapılır veya yaptırılır.

Giriş sınavı konuları
MADDE 11
1) Banka tarafından yapılacak veya yaptırılacak yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Teknik uzman yardımcılığı için; mühendislik, mimarlık veya şehir ve bölge planlaması temel bilgilerinin yanı sıra mesleki alan bilgisi.
b) Uzman Yardımcılığı için; hukuk, iktisat, işletme, maliye, bankacılık, kamu yönetimi.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 12
1) Adayların yazılı sınavdan başarılı sayılabilmeleri için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları gerekir. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılamazlar.
2) Sözlü sınavda adayların, mesleki konulara hâkimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.
3) Sözlü sınavda, kurul üyelerinin her biri adayın yukarıdaki niteliklerini göz önünde bulundurarak yüz (100) tam puan üzerinden not verir. Adayın sözlü sınav notu, tüm kurul üyelerinin vermiş olduğu notların aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Adayların sözlü sınavdan başarılı sayılabilmeleri için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almaları gerekir.
4) Sınavın Banka dışında başka bir kurum ya da kuruluşa yaptırılması halinde, sınavın şekli ve değerlendirilmesine ilişkin hususlar sınav kurulunca belirlenir.

Adayların sıralanması, çağırılması ve atanması
MADDE 13
1) Sınava giren adayların başarı derecelerinin tespitinde yazılı ve sözlü sınav ağırlıkları sınav kurulunca belirlenir. Buna göre adayların başarı dereceleri bulunur.
2) Adaylar, her bir alan için başarı derecelerine göre en yüksek nottan başlamak üzere sıralanır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde sırasıyla yazılı notu yüksek olana, yabancı dil puanı yüksek olana ve mezuniyet sonrası eğitim durumu yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasından kura çekilir. Her bir alan için en yüksek nottan başlamak üzere sırayla Bankaya alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar asil, bu sayının yarısı kadar yedek aday belirlenir. Hesaplanan yedek aday sayısının küsuratlı olması halinde bir üst tam sayı esas alınır.
3) Giriş sınavında başarılı olan asil ve yedek adayların sınav sonuçları ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.
4) Sınavda başarılı olan asil adayların, uzman yardımcılığına atanabilmeleri için sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekir:
a) Görevini yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu olmadığına dair yazılı beyanı,
b) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyanı,
c) Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,
ç) Varsa geçmiş hizmetlerini gösterir hizmet belgesi,
d) Sınav duyurusunda belirtilmiş olmak kaydıyla, taşra için yapılacak atamalarda sınavda başarılı olanlardan, tercih ettikleri ya da bu yerlerde boş pozisyon bulunmaması nedeniyle atandıkları yerde en az üç yıl süre ile çalışacaklarına dair Ek-2 ‘deki taahhütname.
5) 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir.
6) Süresi içinde belgelerini tamamlayan adayların atama işlemleri 15 gün içinde Genel Müdürlük Makamınca yapılır. Adaylardan ikametgahının bulunduğu  ildeki göreve atananlar atama onayının kendilerine tebliğ edildiği günü takip eden işgünü içinde, başka bir ildeki göreve atananlar ise atama onayının tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde göreve başlamak zorundadır. Mücbir sebeplere bağlı durumlar hariç bu süreler içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Süresi içinde göreve başlamayan adayların yerine aldıkları not sırasına göre yedek adaylardan çağrılır. Bu durumda atama için çağrılan yedek adayların atama işlemleri de asil olarak kazananların tabi oldukları usule uygun olarak yapılır.
7) İşe başlayan uzman yardımcılarının, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3 ay içinde işten ayrılmaları halinde, yedek listeden adaylar işe başlamak üzere çağrılabilir. Söz konusu adayların işe başlamalarında da bu madde hükümleri uygulanır.  
8) Yazılı sınav kağıtları ile sınavların değerlendirilmesine ilişkin belgeler, bir yıl süreyle İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından saklanır.
9) Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesindeki yer değiştirme gerekçelerine dayanılarak Genel Müdürlükçe yapılacak yer değiştirme halleri hariç olmak üzere, uzman yardımcıları atandıkları yerde yardımcılık sürelerini tamamlarlar.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 14
1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından 5 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Hizmet içi eğitim
MADDE 15
1) Ataması yapılan uzman yardımcıları için, Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Genel Müdürlük Makamı tarafından onaylanır.

Refakatte çalışma
MADDE 16
1) Uzman yardımcıları fiilen en az iki yıl süre ile uzman refakatinde çalıştırılır. Bir uzman refakatinde en az altı ay, en fazla bir yıl çalıştırılır. Refakatte çalışma, en az üç ayrı uzman yanında gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yeterlik Sınavı

Yeterlik sınav kurulu
MADDE 17
1) Yeterlik Sınav Kurulu, Genel Müdür tarafından belirlenir ve başkan dâhil en az beş üyeden oluşur. Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik sınav kurulunun görevleri
MADDE 18
1) Yeterlik Sınav Kurulunun görevleri;
a) Uzman yardımcılarının hazırlayacağı tez konularını belirlemek,
b) Tez danışmanlarını belirlemek,
c) Tezlerin incelenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili yöntemleri belirlemek,
ç) Hazırlanan tezleri değerlendirerek başarılı ve başarısız olanları belirlemek,
d) Sözlü sınavı yapmak,
e) Sınavla ilgili diğer konularda karar vermektir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19
1) Yeterlik Sınavı iki aşamalıdır.
a) Birinci Aşama: Uzman yardımcılarınca hazırlanan tezlerin Yeterlik Sınav Kurulu’nca “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirildiği bölümdür.
b) İkinci Aşama: Yeterlik Sınav Kurulu’nca “başarılı” bulunan tezlerin sözlü olarak savunulduğu ve Bankanın görev ve faaliyetleriyle ilgili olarak uzman yardımcılarının bilgi düzeyinin Yeterlik Sınav Kurulu’nca sözlü olarak ölçüldüğü bölümdür.

Yeterlik sınavına girebilme şartları
MADDE 20
1) Uzman yardımcıları, adaylık dönemi dâhil,  uzman yardımcısı kadrosunda en az üç yıllık fiili hizmet süresini tamamlamış olmak kaydıyla, uzmanlığa yükselebilmek için yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış sayılırlar.
2) Fiili hizmet sürelerinin hesabında, ücretsiz izin ile fiilen görev yapılmayan lisansüstü öğrenim, askerlik hizmetinde geçen süreler ve her yıl için yıl içerisinde toplamda 20 günü aşan sağlık izinleri süreleri dikkate alınmaz.

Yeterlik sınav duyurusu ve tez konusu seçimi
MADDE 21
1) Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından diğer birimlerin görüşleri de alınmak kaydıyla Bankanın ihtiyaçlarına göre tez konuları listesi oluşturulur. Liste ihtiyaç halinde Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca güncellenir.
2) Tez konusunu ve tez danışmanını bildirme tarihi ile yeterlik sınavı tarihleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca, yeterlik sınavı tarihinden en az bir yıl önce uzman yardımcılarına duyurulur.
3) Uzman yardımcıları duyurudan itibaren onbeş gün içerisinde tez konuları içinden tercih sırasına göre üç tez konusunu ve Yeterlik Sınav Kurulunca belirlenen danışmanlardan birini tez danışmanı seçerek birim üst yöneticisine bildirir. Birim üst yöneticileri de uzman yardımcıları tarafından seçilen tez konularını ve tez danışmanlarını bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirirler. Yeterlik Sınav Kurulu adayın tercihlerini de dikkate alarak 15 gün içerisinde tez konusunu ve danışmanını belirleyerek Uzman Yardımcısına bildirir.

Tez hazırlama
MADDE 22
1) Uzman yardımcıları Yönetim Kurulunca karara bağlanan “İller Bankası Anonim Şirketi Uzmanlık Tezi Hazırlama Usul ve Esasları” çerçevesinde tezlerini hazırlarlar. Uzman yardımcılarının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içermesi ve bilimsel çalışma esaslarına uygun olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

Tezlerin teslimi
MADDE 23
1) Uzman yardımcıları, tez konularının kabulünün kendilerine bildirilmesini takiben en geç altı ay içinde hazırladıkları tezlerini çalıştıkları birim üst yöneticisine teslim etmek zorundadırlar. Tez danışmanları, bu süre içinde, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının çalışmalarını bir rapor halinde uzman yardımcısının çalıştığı birim üst yöneticisine sunar. Birim üst yöneticisine teslim edilen tezler ve danışman raporları, beş iş günü içinde, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış uzman yardımcılarının tezlerini ve danışman raporlarını Yeterlik Sınav Kuruluna teslim eder.

Tezlerin değerlendirilme esasları
MADDE 24
1) Uzman yardımcılarınca hazırlanan tezler, Yeterlik Sınav Kurulunca en geç bir ay içerisinde incelenerek “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır.
2) Tezleri başarılı görülen uzman yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasına girmeye hak kazanırlar.

Tezlerin başarısız görülmesi
MADDE 25
1) Tezleri “başarısız” görülen uzman yardımcıları yeterlik sınavının ikinci aşamasına katılamazlar. Tezi “başarısız” görülen uzman yardımcısına tezdeki eksiklikler belirtilerek bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, başarısız olma gerekçesinin yer aldığı Yeterlik Sınav Kurulu Kararını dikkate almak suretiyle tezini düzelterek veya yeni verilen konuda tezini hazırlayarak kullanabilir. İkinci hakkını kullanabilmesi için uzman yardımcısına en fazla 6 ay süre tanınır. İkinci defa tezi “başarısız” görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın tezini teslim etmeyen uzman yardımcısı uzmanlığa atanma hakkını tamamen kaybeder.

Sözlü sınav
MADDE 26
1) Tezleri “başarılı” görülen uzman yardımcıları, yeterlik sınavının ikinci aşamasında tezlerini sözlü olarak savunurlar. Bu aşamada uzman yardımcılarının Bankanın görev ve faaliyetleriyle ilgili bilgi düzeyi de sözlü olarak ölçülür.

Sözlü sınavda başarısızlık
MADDE 27
1) Sözlü sınavda başarısız görülen uzman yardımcısına,3 ay içinde ikinci defa sözlü sınava girme hakkı tanınır. İkinci sözlü sınav hakkını da kullanıp başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyen uzman yardımcısı uzmanlığa atanma hakkını tamamen kaybeder.

Yeterlik sınavı sonuçları
MADDE 28
1) Yeterlik Sınav Kurulunca, sınava giren uzman yardımcıları “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Başarı ve başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Yeterlik Sınav sonucu, sınavın bittiği günü takip eden beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca da yeterlik sınav sonucu beş iş günü içinde ilgiliye bildirilir.

Başarısızlık hali
MADDE 29
1) Aşağıdaki hallerde uzman yardımcısı yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır:
a) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tez konusunu bildirmemek.
b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmemek.
c) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava katılmamak.
ç) Tezin yeterliliğinin değerlendirilmesi aşamasında ikinci hakkında da başarısız olmak.
d) Sözlü sınav aşamasının ikinci hakkında da başarısız olmak.
2) Başarısız sayılan uzman yardımcıları hiçbir şekilde uzmanlığa atanamazlar. Uzman yardımcılığı görevlerine son verilerek durumlarına uygun diğer pozisyonlara atanırlar.

Uzmanlığa atanma
MADDE 30
1) Uzmanlığa;
a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan uzman yardımcıları,
b) Bankanın ihtiyaç duyacağı öğrenim dallarından en az lisans düzeyinde mezun olarak mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve benzeri unvanı kazanmış olup,  en az beş yıl kamu kurum ve kuruluşları veya bankalarda çalışmış olanlardan Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında değerlendirilerek yapılacak sınavda başarılı olanlar,
c) Bankada teknik uzman veya uzman olarak çalışmakta iken ayrılanlardan Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 110 uncu maddesinin 2 nci fıkrası kapsamında yeniden atanması uygun görülenler,
atanırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcıları ve Uzmanların
Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzman yardımcılarının görevleri
MADDE 31
1) Uzman Yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Görevlendirildikleri birimin faaliyetlerine katkıda bulunmak.
b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak, tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.
c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı çalıştığı birimlerce de öngörülen yayınları takip etmek.
ç) Uzmanlarla birlikte kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak.
d) İlgili birim veya birlikte çalıştığı uzman tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Uzmanların görev ve yetkileri
MADDE 32
1) Uzmanlar, Bankaca yürütülen çalışmaların gerektirdiği bütün uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdürler. Bunun yanısıra uzmanların diğer görevleri şunlardır:
a) Görevlendirildikleri birimin faaliyetlerine katkıda bulunmak.
b) Görevlendirildikleri birimin faaliyetleri ile ilgili araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yapmak.
c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı çalıştığı birimlerce de öngörülen yayınları takip etmek.
ç) Banka iş ve işlemleri ile ilgili mevzuatı, ulusal ve uluslar arası çalışmaları takip etmek.
d) Kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmak.
e) Genel Müdür veya ilgili birim amirince verilen diğer görevleri yapmak.

Sorumluluk
MADDE 33
1) Uzman yardımcıları ve uzmanlar, çalışmalarını bağlı oldukları birim amirinin sorumluluğunda yürütürler.
2) Uzman yardımcıları ve uzmanlar; görevlerini yerine getirirken mevzuat hükümleri çerçevesinde, zamanında, doğru, güvenilir, güncel ve karşılaştırılabilir verilerin bilimsel yöntemlerle derlenmesi, değerlendirilmesi ve yayımlanması çalışmalarının düzenli olarak yapılmasından, kendisine verilen dosya ve evrakın gereği gibi muhafaza edilmesinden, yetenek ve yetkilerinin gereği gibi kullanılmasından amirlerine karşı sorumludurlar.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yurt dışı eğitimi
MADDE 34
1) Banka uzman ve uzman yardımcıları, burs, ikili anlaşmalar, program ortaklıkları veya benzeri olanaklar sağlanabildiği takdirde, “Eğitim Amacıyla Yurtdışına Gönderilen İller Bankası Anonim Şirketi Sözleşmeli Personelinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar” kapsamında yurt dışına gönderilebilir.
2) Uzman ve uzman yardımcıları, yurt dışı eğitimden döndükten sonra yaptıkları çalışmalar hakkında üç ay içinde bir rapor hazırlar ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına sunar.

Askerliğe sevkin ertelenmesi talebi
MADDE 35
1) Uzman yardımcıları, üç yıl olan uzman yardımcılığı dönemi ve ek süre verilmesi halleri için ilgili mevzuat hükümlerine göre ve Bankanın iş durumu da dikkate alınarak askere sevklerini erteleme talebinde bulunabilirler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 36
1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1
1) Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliği’nin Geçici 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre yapılacak sınavlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

GEÇİCİ MADDE 2
1) 6107 Sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süresince Uzman Yardımcılarına refakate ilişkin hükümlerin uygulanmasında Müdürler görevlendirilebilir.

Yürürlük
MADDE 37
1) Bu Yönetmelik Yönetim Kurulunun 29.04.2011 tarih ve 15/197 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
MADDE 38
1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

27 Nisan 2012 Cuma

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI 100 PERSONEL ALINACAK

     Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam 100 (yüz) adet kadroya Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.Yarışma sınavı sözlü sınav şeklinde, tek aşamada, gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav şeklinde uygulanacak yarışma sınavı 11 – 15 / Haziran / 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden:
MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI
YARIŞMA SINAVI DUYURUSU
     Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam 100 (yüz) adet kadroya Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
     Yarışma sınavı sözlü sınav şeklinde, tek aşamada, gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav şeklinde uygulanacak yarışma sınavı 11 – 15 / Haziran / 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; MEB ( http://www.meb.gov.tr/ ) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ
Sınav Duyurusu ve Kılavuzu
24 Nisan 2012
İnternet Başvurusu Tarihleri
24 - 30 Mayıs 2012
Sınava Girecek Adayların İlânı
01 Haziran 2012
Belgelerin Teslimi
04 - 08 Haziran 2012
Sözlü Sınav
11 - 15 Haziran 2012
Sınav Sonuç İlânı
19 Haziran 2012
İtiraz Tarihleri
20 - 26 Haziran 2012
İtiraz Karar Tarihleri
27 Haziran - 10 Temmuz 2012


     YARIŞMA SINAVINA (SÖZLÜ SINAV) BAŞVURU ŞARTLARI

1) 10-11/Temmuz/2010 veya 09-10/Temmuz/2011 tarihlerinde yapılan KPSS LİSANS sınavları sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan ve puan türleri için belirlenen asgari puana sahip olmak. (Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabii tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak 1 ve 2 numaralı alanlar için ilân edilen kadro sayısının 2 katı, diğer alanlar için ise 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.)


SIRA NOALANLARKADRO ADEDİPUAN TÜRÜPUANI
1İİBF / SİYASAL BİLGİLER /İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ40KPSS P6580
2HUKUK10KPSS P6280
3COĞRAFYA1KPSS P1090
4TARİH1KPSS P1090
5FEN VE TEKNOLOJİ1KPSS P1095
6İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ2KPSS P1095
7MATEMATİK5KPSS P1095
8REHBER ÖĞRETMEN2KPSS P1090
9SINIF ÖĞRETMENLİĞİ4KPSS P1090
10TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI6KPSS P1090
11SOSYAL BİLGİLER1KPSS P1090
12OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ3KPSS P1085
13TÜRKÇE4KPSS P1090
14FİZİK1KPSS P1090
15KİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİ1KPSS P1095
16ÇOÇUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ1KPSS P1080
17KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ1KPSS P1080
18MUHASEBE FİNANS1KPSS P1090
19ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ELEKTİRİK / ELEKTRONİK1KPSS P1090
20MAKİNE TEKNOLOJİLERİ MAKİNE MODEL / MAKİNE VE KALIP ÖĞRETMENLİĞİ1KPSS P1070
21DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ3KPSS P1085
22İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ2KPSS P1085
23GÖRME ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ1KPSS P1060
24ZİHİN ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ1KPSS P1080
25İŞİTME ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ1KPSS P1080
26İNGİLİZCE1KPSS P1090
27EĞİTİM BİLİMLERİ4KPSS P1090
 TOPLAM100  


2) Yukarıdaki tabloda belirtilen 1, 2 ve 27 numaralı alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında belirlenen alanlara kaynak yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.
3) Adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekmektedir.
4) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
5) Adayların sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
6) Adayların devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı olmaması gerekmektedir.
     Yarışma Sınavına, alanlar itibariyle ilân edilen Millî Eğitim uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

     BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
     10-11/Temmuz/2010 veya 09-10/Temmuz/2011 tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavlarında belirlenen asgari puanı alan adaylar, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu”nu doldurarak internet ortamında yarışma sınavına müracaat edeceklerdir.

     YARIŞMA SINAVINA (SÖZLÜ SINAV)
     ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti,
2) KPSS sonuç belgesi çıktısı,
3) İki adet vesikalık fotoğraf,
4) Özgeçmiş.

     SÖZLÜ SINAV
     10-11/Temmuz/2010 veya 09-10/Temmuz/2011 tarihlerinde yapılan KPSS LİSANS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulan adaylar arasından; 1 ve 2 numaralı alanlar için belirlenen atama yapılacak kadro sayısının en fazla 2 (iki) katına, diğer alanlar için ise 3 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.)
Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat Bakanlığımızın internet adresinden (http://www.meb.gov.tr/) duyurulacaktır. (Gerekli hallerde sözlü sınav tarihleri Bakanlık tarafından değiştirilerek Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.)
Sözlü sınavda, adaylar;
a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilecektir.
     Adaylar Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

     SINAV SONUCU
     Sözlü sınav sonucunda; adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
     Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
     Sözlü sınavı sonuçları Bakanlığın internet sayfasında duyurulacaktır.
Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla on işgünü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
     Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
İlan olunur.

     İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Tlf : (312) 413 17 53 – 413 17 62 - 413 18 74 – 413 17 60
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü - Bakanlıklar
06648 Çankaya/ANKARA

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?