Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

27 Nisan 2012 Cuma

MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCISI 100 PERSONEL ALINACAK

     Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam 100 (yüz) adet kadroya Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.Yarışma sınavı sözlü sınav şeklinde, tek aşamada, gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav şeklinde uygulanacak yarışma sınavı 11 – 15 / Haziran / 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden:
MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI
YARIŞMA SINAVI DUYURUSU
     Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmak üzere toplam 100 (yüz) adet kadroya Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
     Yarışma sınavı sözlü sınav şeklinde, tek aşamada, gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav şeklinde uygulanacak yarışma sınavı 11 – 15 / Haziran / 2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; MEB ( http://www.meb.gov.tr/ ) internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ
Sınav Duyurusu ve Kılavuzu
24 Nisan 2012
İnternet Başvurusu Tarihleri
24 - 30 Mayıs 2012
Sınava Girecek Adayların İlânı
01 Haziran 2012
Belgelerin Teslimi
04 - 08 Haziran 2012
Sözlü Sınav
11 - 15 Haziran 2012
Sınav Sonuç İlânı
19 Haziran 2012
İtiraz Tarihleri
20 - 26 Haziran 2012
İtiraz Karar Tarihleri
27 Haziran - 10 Temmuz 2012


     YARIŞMA SINAVINA (SÖZLÜ SINAV) BAŞVURU ŞARTLARI

1) 10-11/Temmuz/2010 veya 09-10/Temmuz/2011 tarihlerinde yapılan KPSS LİSANS sınavları sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan ve puan türleri için belirlenen asgari puana sahip olmak. (Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabii tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak 1 ve 2 numaralı alanlar için ilân edilen kadro sayısının 2 katı, diğer alanlar için ise 3 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.)


SIRA NOALANLARKADRO ADEDİPUAN TÜRÜPUANI
1İİBF / SİYASAL BİLGİLER /İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ40KPSS P6580
2HUKUK10KPSS P6280
3COĞRAFYA1KPSS P1090
4TARİH1KPSS P1090
5FEN VE TEKNOLOJİ1KPSS P1095
6İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ2KPSS P1095
7MATEMATİK5KPSS P1095
8REHBER ÖĞRETMEN2KPSS P1090
9SINIF ÖĞRETMENLİĞİ4KPSS P1090
10TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI6KPSS P1090
11SOSYAL BİLGİLER1KPSS P1090
12OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ3KPSS P1085
13TÜRKÇE4KPSS P1090
14FİZİK1KPSS P1090
15KİMYA / KİMYA TEKNOLOJİSİ1KPSS P1095
16ÇOÇUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ1KPSS P1080
17KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ1KPSS P1080
18MUHASEBE FİNANS1KPSS P1090
19ELEKTRİK VE ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ELEKTİRİK / ELEKTRONİK1KPSS P1090
20MAKİNE TEKNOLOJİLERİ MAKİNE MODEL / MAKİNE VE KALIP ÖĞRETMENLİĞİ1KPSS P1070
21DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ3KPSS P1085
22İMAM HATİP LİSESİ MESLEK DERSLERİ2KPSS P1085
23GÖRME ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ1KPSS P1060
24ZİHİN ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ1KPSS P1080
25İŞİTME ENGELLİLER SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ1KPSS P1080
26İNGİLİZCE1KPSS P1090
27EĞİTİM BİLİMLERİ4KPSS P1090
 TOPLAM100  


2) Yukarıdaki tabloda belirtilen 1, 2 ve 27 numaralı alanlar dışında başvuru yapacak adayların, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararında belirlenen alanlara kaynak yükseköğretim programlarından mezun olmaları gerekmektedir.
3) Adayların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmaları gerekmektedir.
4) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
5) Adayların sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
6) Adayların devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı olmaması gerekmektedir.
     Yarışma Sınavına, alanlar itibariyle ilân edilen Millî Eğitim uzman yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

     BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
     10-11/Temmuz/2010 veya 09-10/Temmuz/2011 tarihlerinde yapılan KPSS Lisans sınavlarında belirlenen asgari puanı alan adaylar, Bakanlığımızın http://www.meb.gov.tr/ internet adresinde yer alan “Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı Başvuru Formu”nu doldurarak internet ortamında yarışma sınavına müracaat edeceklerdir.

     YARIŞMA SINAVINA (SÖZLÜ SINAV)
     ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
1) Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti,
2) KPSS sonuç belgesi çıktısı,
3) İki adet vesikalık fotoğraf,
4) Özgeçmiş.

     SÖZLÜ SINAV
     10-11/Temmuz/2010 veya 09-10/Temmuz/2011 tarihlerinde yapılan KPSS LİSANS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulan adaylar arasından; 1 ve 2 numaralı alanlar için belirlenen atama yapılacak kadro sayısının en fazla 2 (iki) katına, diğer alanlar için ise 3 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da yarışma sınavına alınacaktır.)
Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat Bakanlığımızın internet adresinden (http://www.meb.gov.tr/) duyurulacaktır. (Gerekli hallerde sözlü sınav tarihleri Bakanlık tarafından değiştirilerek Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.)
Sözlü sınavda, adaylar;
a) Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilecektir.
     Adaylar Yarışma Sınavı Komisyonu tarafından (a) maddesi için 50, diğer maddelerde yazılı olan özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

     SINAV SONUCU
     Sözlü sınav sonucunda; adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
     Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
     Sözlü sınavı sonuçları Bakanlığın internet sayfasında duyurulacaktır.
Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren beş işgünü içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla on işgünü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
     Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Bakanlığı yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.
İlan olunur.

     İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Tlf : (312) 413 17 53 – 413 17 62 - 413 18 74 – 413 17 60
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü - Bakanlıklar
06648 Çankaya/ANKARA
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?