Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

28 Temmuz 2012 Cumartesi

Türk Standardları Enstitüsü önlisans mezunu 41 personel alacak


Türk Standardları Enstitüsünden:
PERSONEL ALIM İLANI
    
Enstitümüze, merkez ve taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere, aşağıda öğrenim durumu ile kadro unvan ve sayıları belirtilen toplam 41 adet önlisans mezunu kadrolu personel alınacaktır.


SIRA NOÖĞRENİM DURUMUKADRO UNVANIALINACAK PERSONEL SAYISIGÖREV YERİ
1
Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol veya
Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü,
Gıda Kalite Kontrolü,
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Tekniker
1
Ankara
2
Makine, İş Makineleri,
Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker
6
Gebze/Kocaeli (1) Ankara (5)
3
Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik,
Elektrik- Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker
4
Gebze/Kocaeli (1) Ankara (3)
4
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Tekniker
3
Ankara
5
Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.Tekniker
1
Gebze/Kocaeli
6
Metal İşleri önlisans programından
mezun olmak.
Tekniker
1
Kayseri
7
İnşaat, İnşaat Teknikerliği,
İnşaat Teknolojisi önlisans programların birinden mezun olmak.
Tekniker
4
Kayseri (2) Çorum (1) Ankara (1)
8
İnşaat ve Sanayi
Boya Uygulama Teknolojisi,
Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikeri, Yalıtım Teknolojisi, Yapı Yalıtım Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker
2
Kayseri (1) Gebze/Kocaeli (1)
9
Makine-Resim Konstrüksiyon,
Makine-Resim-Konstrüksiyon,
Bilgisayar Destekli Makine-Resim- Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli
Teknik Çizim, Makine Resim ve Kontrüksiyon önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker
2
Kayseri
10
Mekatronik önlisans programından
mezun olmak.
Tekniker
1
Kayseri
11
Kimya veya Kimya Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.Tekniker
1
Gebze /Kocaeli
12
Lastik, Lastik Endüstrisi,
Lastik Teknolojisi, Lastik-Plastik,
Plastik Teknolojisi, Lastik ve Plastik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Tekniker
1
Gebze /Kocaeli
13
Ağaç İşleri veya Mobilya ve
Dekorasyon önlisans programından birinden mezun olmak.
Tekniker
1
Ankara
14
Büro Yönetimi,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik,
Ofis Teknolojileri ve Yönetimi,
Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden
mezun olmak.
Memur
12
Ankara(10) İstanbul(2)
15
Muhasebe, Bilgisayar Destekli
Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve
Vergi Uygulamaları,
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
Memur
1
Ankara


1 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI
Sınava girebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir.
1) Türk vatandaşı olmak,
2) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1977 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6) Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,
7) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2010 KPSS Ortaöğretim/Önlisans) girmiş ve bu sınavdan KPSSP93 en az 60 puan almış olmak ve kontenjanlara ve puan türlerine göre en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesinde alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır.),
8) Yükseköğretim Kurulunca yukarıdaki tabloda yer alan bölümlere denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunları da diğer koşulları taşımaları ve başvuru esnasında gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıyla müracaat edebileceklerdir.
9) Adaylar, başvuruda bulundukları kadrolar için, Enstitü Yönetim Kurulunun uygun göreceği yerlerde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

2 - BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adaylar başvurularını 01-10 Ağustos 2012 tarihleri arasında “İş Talep Formu”nu doldurmak suretiyle www.tse.org.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvurular 10 Ağustos 2012 Cuma günü mesai bitimine (saat 17:30) kadar yapılabilecektir. Postayla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf son 6 ay içinde çekilmiş olacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde başvuruda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

3 - SINAVA GİRİŞ
Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar www.tse.org.tr adresinde 16 Ağustos 2012 tarihinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Giriş Sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar; giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki belgeleri 23-28 Ağustos 2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Türk Standardları Enstitüsü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim edeceklerdir. Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
1) Vesikalık fotoğraf (2 adet).
2) KPSS sonuç belgesi.
3) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesi (Yabancı okul mezunları için denklik belgesi).
4) Adayın çıktısını alarak imzalayacağı İş Talep Formu.
5) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. kimlik numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sabıka kaydının olup olmadığının beyan edildiği özgeçmişi (form http://www.tse.org.tr adresinden temin edilebilecektir).
6) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı.
Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik bilgi ve belge ile başvuru yapanlar ile şartları uymadığı halde başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuruları değerlendirmeye alınmayanların yerine 29 Ağustos 2012 tarihinde Enstitünün web-sitesinde yedek adaylar ilan edilecek olup, bu adayların 03-07 Eylül 2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar yukarıda sayılan belgelerle birlikte TSE İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.
Başvurusu kabul edilen adaylar için ayrıca sınav giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

4 - SINAV ŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRME
Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
Giriş sınavında; adayların mezun olduğu bölüm ile birlikte Türk Standardları Enstitüsünün ana faaliyet alanlarıyla ilgili konular, mesleki bilgi ve becerileri, genel yetenek ve genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti ile davranış ve tepkilerinin Enstitüye uygunluğu değerlendirilecektir.
Giriş sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonu üyelerinin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almak kaydıyla, ortalamanın en az 70 puan olması gerekir.
Sınavda başarılı olanların sayısı; ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir.

5 - SINAV YERİ
Sınav, Enstitünün Necatibey Cad. No: 112 06100-Bakanlıklar/Ankara adresinde yapılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar, Enstitünün web sitesinde her bir aday için belirtilen tarih ve saatte yukarıda belirtilen adreste nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

6 - SINAVI KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Sınavı asıl ve yedek olarak kazananlar Enstitünün www.tse.org.tr web sitesinde ve merkez binada herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Enstitüce kendilerine bildirilen süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayların, kendilerine bildirilen tarihe kadar istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde atamaları yapılacaktır.
Sınavı kazanan asıl aday sayısı kadar yedek aday listesi belirlenecek. Sınavı asıl olarak kazanmış adaylardan; bildirilen tarihe kadar müracaatta bulunmayanların, atamadan sarfınazar edenlerin, aranan şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların ve ataması yapıldığı halde başlamayanların yerine, yedek aday listesinden, sınav sonuçlarının ilanından itibaren dört ay içerisinde başarı sırasına göre atama yapılabilecektir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7 - SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların Enstitünün internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç yedi gün içerisinde bir dilekçe ile Enstitüye yapılır. İtirazlar oluşturulacak bir komisyon tarafından on iş günü içerisinde karara bağlanarak başvuru sahibine cevap verilir.

21 Temmuz 2012 Cumartesi

Dışişleri Bakanlığı 75 Aday Meslek Memuru Alacak

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Aday Meslek Memurluğu
Giriş Sınavı Duyurusu


I. GENEL BİLGİLER
1) Meslek Memurları, Dışişleri Bakanlığının 6004 sayılı Teşkilat Kanununda sayılan görevleri çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 75’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
3) Sınavın çoktan seçmeli ilk aşaması, 8 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde yer almaktadır. Yönetmeliğe Bakanlık internet sitesi üzerinden de erişilmesi mümkündür.

II. BAŞVURU VE SINAVA KATILIM ŞARTLARI
1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 08.09.2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (08.09.1977 ve daha sonra doğmuş olanlar), lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için ise 08.09.2012 tarihi itibariyle 37 yaşını doldurmamış olmak (08.09.1975 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
- Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya,
- Sosyal bilimler alanında (YÖK’ün belirlediği kapsam dikkate alınacaktır) veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış bulunmak,
ç) 2011 veya 2012 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) “KPSS-36, KPSS-21 ve KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak (Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir).
2) Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre tek bir liste halinde sıralanacak ve ilk 1500 aday giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden 29 Ağustos 2012 tarihinde ilan edilecektir.
3) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adreslere de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
1) Giriş sınavı başvuruları, 13 Ağustos 2012 tarihinde başlayacak ve 24 Ağustos 2012 tarihinde saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr  adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:
a) T.C. kimlik numarası,
b) KPSS sonuç puanının beyanı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),
ç) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,
d) Varsa lisansüstü eğitim diploması, (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)
e) Uluslararası ilişkiler, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ve psikoloji bölümü mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla, transkript örneklerini de başvuruları çerçevesinde Bakanlığa elektronik ortamda ileteceklerdir.
2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2010, 2011 veya 2012 yıllarında alınmış en az “B” düzeyinde KPDS puanı olanlar, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
3) KPDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2010, 2011 veya 2012 alınan puanların KPDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.


IV. SINAVIN AŞAMALARI
Çoktan seçmeli bilgi sınavı:

Çoktan seçmeli bilgi sınavı 8 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olup, sınava katılabilecek olan adayların listesi 29 Ağustos 2012 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
Çoktan seçmeli sınav 100 sorudan oluşacak, 100 dakika sürecek ve aşağıdaki alanları kapsayacaktır. Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre ilk 300 aday yazılı sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

a) Uluslararası ilişkiler politikası ve teorisi (20 soru)
b) Uluslararası kamu hukuku (15 soru)
c) Siyasi tarih (20 soru)
ç) Meslekî İngilizce (20 soru)
d) Anayasa hukuku ve siyasal sistemler, idare hukuku, medeni hukuk (10 soru)
e) Uluslararası iktisat, mikro iktisat, makro iktisat ve Türkiye ekonomisi (10 soru)
f) Genel kültür (5 soru)
2) Yazılı sınava girecekleri yabancı dil hariç olmak üzere, herhangi bir dilde almış oldukları KPDS puanının 90’in üzerinde kalan kısmı, adayın çoktan seçmeli sınav notuna eklenecektir.
3) Çoktan seçmeli ilk aşamanın sonuçları 12 Eylül 2012 tarihinde Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamayı geçerek yazılı sınava girmeye hak kazananlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2) Yazılı sınav:
Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

a) Türkçe kompozisyon
b) Yabancı dilde kompozisyon
c) Türkçeden yabancı dile çeviri
d) Yabancı dilden Türkçeye çeviri
Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, adayın tercihine göre İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılacaktır.

Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece Fransızca veya sadece Almanca bilen adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, Almanca veya Fransızcadan sınava girecek adaylar İngilizceden de sınava tabi tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavda (kompozisyon ve İngilizceye çeviri) en az 60 puan almaları zorunludur.
Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.

Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
-Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2010, 2011 veya 2012 yılında almış olduğu KPDS puanının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
-Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2010, 2011 veya 2012 yılında KPDS’den aldığı puanın 80’in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
-Yazılı sınava Almanca veya Fransızcadan girecek adayların, Bakanlıkça düzenlenecek İngilizce yazılı sınavından aldıkları puanın 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
6) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3) Sözlü sınav: Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara sorular yöneltilecektir. Ankara’da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
4) Yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not 100 üzerinden 70’tir. Çoktan seçmeli sınavda, başarı sıralaması esas alınacak ve baraj puan uygulamasına gidilmeyecektir.
5) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür.
Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
Tel: (312) 292 26 86 -22 74

İstanbul'da Kur'an-ı Kerim Öğrenmek ve Öğretmek İsteyen Hanımefendilerin Dikkatine!

Kur'an-ı Kerim Öğrenmek ve
Öğretmek isteyen Hanımefendilerin
Dikkatine!
Bu duyurumuz;
İstanbul'da ikamet eden,
Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmek isteyen veya
öğretebilecek düzeyde iyi bilen
18-40 yaş arası hanımefendi kardeşlerimizedir...
Ailenizde ve arkadaş çevrenizdeki
ilgileneceğini düşündüklerinizi de haberdar edebilirsiniz...
Ekim 2012 de başlayacak, Şubat ayında 3 hafta ara verilecek,
Mayıs 2013 de sona erecek (önümüzdeki yıllarda bu gruba başka dersler olacak)
   
 Elif İle Başlıyoruz...!

     GÖNÜL ERLERİ olarak; 16 Haziran 2007 de birkaç yüz arkadaşın mail adresleriyle başladığımız yolculuğumuza, sizler gibi muhterem kardeşlerimizin emin adımlarıyla devam ediyoruz... Bu güne kadar yapmaya karar verdiğimiz her işimize Rabbimiz ayrı bir bereket, ayrı bir kolaylık verdi. Rabbimizin, bu programımızı da kolaylaştırması ve bereketlendirmesi için hasseten dualarınızı bekliyoruz...
     ELİF İLE BAŞLIYORUZ adında, farklı-yeni bir program başlatacağız. Kur-an'ı Kerim öğrenmek isteyenler ile öğretmek isteyenleri buluşturacağız, tanıştıracağız ve biz aradan çekileceğiz... Programımızın adının "Elif İle Başlıyoruz" olmasının iki sebebi var.
     Birinci sebebi; malumunuz ilk harf Elif. Kur'an-ı Kerim öğrenmeye ordan başlanır.
     İkinci sebebi; Gönül Erleri Mail Grubu üyemiz, Elif adında genç bir kız kardeşimiz bizden bu talepte bulundu. "Haftanın bir kaç günü bana Kur-an'ı Kerim okumayı öğretecek bir abla bulmama yardımcı olurmusunuz" dedi.
     Böylesi hayırlı bir işi "müstakil bir programa dönüştürelim ve başkalarınında yararlanmasını sağlayalım" diye düşündük ve planladık. Mail Grubumuza duyurulara başlıyoruz ve öncelikle İstanbul'un herbir ilçesinden (39 ilçe var) ortalama 2 hoca, 2 talebe, 4 hanım kardeş belirleyeceğiz. Bu yıl yaklaşık 150 kişilik (75 talebe, 75 hoca ile) Kur'an-ı Kerim dersi halkası planlıyoruz...
     "Elif ile Başlıyoruz" programımıza katılmak isteyen yaklaşık 50 talebe, 30 da hoca oldu bile... Eylül ayı son haftasına kadar başvuru kabul edeceğiz...
     Programımız, Ekim 2012 de başlayacak ve Mayıs 2013 'e kadar 8 ay düzenli olarak devam edecek (Haftada 2 veya 3 gün, 1 saatlık dersler şeklinde ve birbirlerinin evlerinde yahut kendilerine en yakın camide, o da olmazsa bizim temin edeceğimiz vakıf, dernek, kültür merkezi vs. mekanlarda). Bu yıl sadece İstanbul'da yapacağız. Önümüzdeki yıllarda başka illerimizde, zamanla her bir ilimizde ve ilçemizde, hatta başka başka ülkelerde de halkalar oluşturacağız inşAllah.
     Bu halkaya katılacak binlerce kardeşimizi daha şimdiden görüyor gibiyiz... O kardeşlerin çok büyük bir kısmını biz hiç görmeyeceğiz ama manevi hazzını fazlasıyla hissedeceğiz ve adımız gibi eminizki sevaplarına ortak olacağız...
     Bu yıl sadece İstanbul'da ve sadece hanımefendilere yönelik olacak bu programımızı önümüzdeki yıllarda başka bölgelere de yayacağız. Erkekler ve çocuklar için ayrı halkalar olacak. İlk sene Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen kardeşlerimiz önümüzdeki yıllarda da, Akaid, İlmihal, Tefsir, Hadis-i Şerifler ve Siyer gibi dersler alacaklar...
Ekim ayında başlayacağımız programımızın şartları ve içeriği:
1- Sadece bayanlar katılabilecek (öğreten de, öğrenen de bayan olacak).
2- Öğrenecek olana talebe, öğretecek olana hoca diyeceğiz (hangisinin yaşının büyük olduğu önemli olmayacak, mümkün mertebe yaşlarının yakın olmasına özen göstereceğiz).
3- Hocalar da, talebeler de; 18 Yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmayacak.
4- Kur'an-ı Kerim okumayı öğretecek olanlar kesinlikle bu konuda eğitim almış ve iyi derecede biliyor olmalılar.
5- Programımızda sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim okuması öğretilecek. Hiç bir hoca, hiç bir talebe kendi başına buyruk başka hiçbirşey öğretmeye hatta önermeye dahi kalkışmayacak (buna söz verilecek). Önümüzdeki yıllarda başka dersler de olacak (Akaid, İlmihal, Tefsir, Hadis-i Şerifler ve Siyer gibi) ancak kesinlikle bir plan ve program dahilinde yapacağız.
6- Dersler kesinlikle tek kişilik olacak. Yani bir hoca, bir talebe buluşacak. Kesinlikle ücret alma ya da verme talebi olmayacak.
7- Eylül ayında bir toplantı yapacağız ve "Elif İle Başlıyoruz" programımıza katılacak olanları buluşturacağız. Görüş ve önerilerini alıp, tanıştırıp, programımızı da başlatacağız inşAllah...
8- Bu grubun çalışması başka illere yönelik programımıza da örnek teşkil edecektir. Önümüzdeki yıllarda bu grup başka dersler alırken, sonradan başlayacak olanlar bu grubu takip edeceklerdir... Önümüzdeki yıl ülkemizin bütün büyük illerinde (16 büyük il var) yeni yeni halkalar başlatırız inşAllah...
9- Lütfen; Bu programımıza katılmak isteyen hanımefendiler kendilerini tanıtsınlar, cep telefon numaralarını, oturdukları ilçeyi ve semti, kısa hayat hikayelerini yazsınlar.
KUR'AN-I KERİM ÖĞRENMEK İSTİYORUM veya KUR'AN-I KERİM ÖĞRETMEK İSTİYORUM başlığı ile bu adresimize cevap yazsınlar.
İstanbul'da ikamet eden hanımefendiler;
bu duyurumuzla ilgileniyorsanız, lütfen yukarıdaki notları dikkatle okuyun ve
KUR'AN-I KERİM ÖĞRENMEK İSTİYORUM veya
KUR'AN-I KERİM ÖĞRETMEK İSTİYORUM başlığı ile
bu mektubumuza cevap yazın.
Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyenler de, öğretmek isteyenler de
yukarıda belirttiğimiz gibi kendilerini tanıtsınlar lütfen...

20 Temmuz 2012 Cuma

Dışişleri Bakanlığı, 140 aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu İlanı

Dışişleri Bakanlığı
Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu İlanı
     Dışişleri Bakanlığı 140 aday konsolosluk ve ihtisas memuru alacak.
     Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır...
 
 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavları Duyurusu

I. GENEL BİLGİLER:
1) Dışişleri Bakanlığı konsolosluk ve ihtisas memurları, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır.
2) Bu ilana göre açılacak giriş sınavları ile Bakanlığa alınacak konsolosluk ve ihtisas memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, kamu diplomasisi, ekonomik ve kültürel işler, protokol, kançılarya idaresi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki, idari ve mali işler alanlarında görev yapmaları öngörülmektedir.
3) Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavı dört farklı kategoride yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller ve atama yapılabilecek azami kadro sayıları aşağıda belirtilmiştir:
• Genel Kategori: Adaylar sınava İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin herhangi birinden gireceklerdir. Azami kadro sayısı 70'tir.
• Genel Kategori: Adaylar sınava İspanyolca, Yunanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Bulgarca, Sırpça veya Japonca dillerinin herhangi birinden gireceklerdir Azami kadro sayısı 30'dur.
• Hukuk ve İnsan Hakları Kategorisi: Adaylar sınava İngilizce veya Fransızca'dan girebilecektir. Azami kadro sayısı 15'tir.
• Bilişim ve Bilgi Teknolojileri Kategorisi: Adaylar sınava İngilizceden gireceklerdir. Azami kadro sayısı 25'tir.
4) Giriş sınavlarını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
5) Sınavların çoktan seçmeli ilk aşaması, 15 Eylül 2012 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.
6) Giriş sınavlarına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş hususlarda Bakanlık internet sitesi üzerinden de erişilebilen Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

II. BAŞVURU ŞARTLARI
1) Sınavlara başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 15/09/2012 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (15/09/1977 ve daha sonra doğmuş olmak), lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunanlar için ise 15/09/2012 tarihi itibariyle 37 yaşını doldurmamış olmak (15.09.1975 ve daha sonra doğmuş olanlar),
gerekmektedir.
2) Farklı kategori sınavları için özel şartlar aşağıdaki gibidir;
a) Genel kategori (İngilizce, Fransızca veya Almanca):
Sınavına girecek adayların;
- en az lisans düzeyinde üniversite mezunu olmaları,
- 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS-36 veya KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmaları ve
- başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 1000 aday arasına girmeleri gerekmektedir.
b) Genel kategori (İspanyolca, Yunanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Bulgarca, Sırpça ve Japonca):
Sınava girecek adayların;
- İspanyolca, Yunanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Bulgarca, Sırpça veya Japonca dillerinde eğitim veren yabancı üniversitelerin herhangi bir bölümünden alınmış lisans/lisansüstü eğitim diplomasına sahip bulunmak veya
- Türkiye'deki üniversitelerin ilgili dil bölümlerinden (dil öğretmenlikleri dâhil) mezun olmak veya
- Herhangi bir alanda lisans diplomasına sahip olup sınava girilecek yabancı dilde 2010, 2011 veya 2012 yılları içerisinde KPDS'de en az C (en az 70 puan) seviyesinde başarılı olmuş bulunmak kaydıyla;
- 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS-3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ve
- Başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 300 aday arasına girmeleri gerekmektedir.
c) Hukuk ve İnsan Hakları kategorisi:
İngilizce veya Fransızca dillerinde düzenlenecek olan Hukuk ve İnsan Hakları kategorisinde sınava girecek adayların;
- Hukuk fakültesinden lisans düzeyinde mezun olmaları veya dört yıllık eğitim veren herhangi bir fakülteden lisans diplomasına sahip olmak kaydıyla insan hakları veya hukuk alanında lisansüstü eğitimini tamamlamış olmaları,
- 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSS-21, KPSS-103 veya KPSS-108 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmaları ve
- Başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 200 aday arasında yer almaları gerekmektedir.
d) Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisi:
İngilizceden düzenlenecek olan Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisinde sınava gireceklerin
- lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik veya matematik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, makine mühendisliği, yazılım mühendisliği veya istatistik bölümlerinden mezun olmaları,
- 2011 veya 2012 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSS-6 veya KPSS 106 puan türlerinin birinden en az 70 puan almış olmaları ve
- başvuruda bulunanlar arasında tek bir liste halinde yapılacak sıralamada en yüksek puanlı ilk 350 aday arasında yer almaları
gerekmektedir.
3) Aday adayları farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavlarından yalnızca birine başvurabileceklerdir.
4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, http://www.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden 3 Eylül 2012 tarihinde ilan edilecektir.
5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin yapılacak duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURLARININ YAPILMASI
1) Giriş sınavı başvuruları, 13 Ağustos 2012 tarihinde başlayacak ve 24 Ağustos 2012 tarihinde saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda ve adaylarca temin edilecek olan e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri aşağıda sıralanmıştır:
a) T.C. kimlik numarası
b) KPSS sonuç puanının beyanı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir)
d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf
e) Varsa lisansüstü eğitim diploması
2) Sınava girilecek yabancı dil haricinde, diğer bir dil veya dillerden 2010, 2011 veya 2012 yıllarında alınmış en az "B" düzeyinde KPDS puanı olanların, sınavda ilave puan almaya hak kazanabilmeleri için, KPDS sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.
3) KPDS puanı yerine, eşdeğerliği YÖK tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2010, 2011 veya 2012'de alınan puanların KPDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

IV. SINAVIN AŞAMALARI:
A) ÇOKTAN SEÇMELİ BİLGİ SINAVI
1) Çoktan seçmeli bilgi sınavı 15 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olup, sınava katılabilecek olan adayların listesi 3 Eylül 2012 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
2) Çoktan seçmeli sınav 100 sorudan oluşacak ve 100 dakika sürecek olup, aşağıdaki alanları kapsayacaktır:
a) Genel Yetenek (35 soru)
b) Genel Kültür (35 soru)
c) Anayasa hukuku (10 soru)
d) İdare hukuku (10 soru)
e) Genel iktisat (10 soru)
3) Çoktan seçmeli sınavda aşağıdaki esaslara göre ek puan uygulamasına gidilecektir.
- Yazılı sınava gireceği yabancı dil hariç olmak üzere, adayın herhangi bir dilde 2010, 2011 veya 2012 yılında almış olduğu KPDS puanının 90'in üzerinde kalan kısmı, adayın çoktan seçmeli sınav notuna eklenecektir.
4) Çoktan seçmeli bilgi sınavında baraj puan uygulaması bulunmamaktadır. Çoktan seçmeli sınavdaki başarı sırasına göre;
- Genel kategori sınavına İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden gireceklerden ilk 280,
- Genel kategori sınavına İspanyolca, Yunanca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Bulgarca, Sırpça veya Japonca'dan gireceklerden ilk 60,
- Hukuk ve İnsan Hakları kategorisi sınavına gireceklerden ilk 60,
- Bilişim ve Bilgi Teknolojileri kategorisi sınavına gireceklerden ilk 100
aday yazılı sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
5) Çoktan seçmeli bilgi sınavının sonuçları ve yazılı sınav tarihi 20 Eylül 2012 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde açıklanacaktır.

B) YAZILI SINAV
1) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
a) Türkçe kompozisyon
b) Yabancı dilde kompozisyon
c) Türkçeden yabancı dile çeviri
d) Yabancı dilden Türkçeye çeviri
2) Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir.
3) Adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
-Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2010, 2011 veya 2012 yılında almış olduğu KPDS puanının 80'in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.
-Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2010, 2011 veya 2012 yılında KPDS'den aldığı puanın 80'in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir.

4) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Bu aşamaya katılanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

C) SÖZLÜ SINAV
1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav sonucuyla birlikte ilan edilecektir.
2) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir.
3) Sözlü sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.
4) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
Dışişleri Bakanlığı/İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (C Blok 4. Kat) Balgat/Ankara
Tel: (312) 292 26 85; 248 70 63

13 Temmuz 2012 Cuma

500 Kardeşinize Bir Günde Siz İftar Vermek İstermisiniz?

BÜTÜN GÜNLER ÜSTLENİLDİ...
HAYIR SAHİPLERİNDEN ALLAH (cc.) RAZI OLSUN...

İstanbul Zeytinburnu'ndaki
yatılı kalan yaklaşık 100 Kuran Kursu talebesi ve
o bölgede ikamet eden ciddi ihtiyaç sahiplerine
hergün iftar yemeklerini dağıtıyoruz.
(3 çeşit yemek-500 kişilik)
İHSAN İLMİ HİZMETLER ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Yeşiltepe Mahallesi, 74 / 3 Sokak, No: 37
(Adile Mermerci Anadolu Lisesi'nin 50 m. yakınında)
ZEYTİNBURNU - İSTANBUL
     Gönül Erleri Mail Grubu olarak geçen yıl bu programımızın ilkini yapmıştık. Bu yıl da yine İstanbul Zeytinburnu'ndaki kardeş kuruluşumuz İHSAN İLMİ HİZMETLER ve YARDIMLAŞMA DERNEĞİ'nde; Afganistan'lı, Çeçenistan'lı, Doğu Türkistan'lı ve Irak'lı 500 fakir, gariban mülteci kardeşimiz gelip aile nufusu sayısınca 3 çeşit yemeğini alıp evine götürüyor ve iftarını evinde ailesiyle yapıyor (İHSAN DER 'de yatılı kalan Kuran Kursu talebesi yaklaşık 100 öğrenci doğal olarak iftarlarını dernekte yapıyorlar.)
     3 çeşit yemeğin ve hizmetin bedeli bir kişi için 3 TL., 500 kişi için bir günün maliyeti de 1.500. TL. (Bin Beşyüz TL., KDV dahil). Dileyenler bir günün masrafı olan 1.500 TL. yi Dileyenler de 500 TL. (Beşyüz TL., KDV dahil) yi üstlendiler...
2011 yılında da Zeytinburnu ilçesinde hergün 500 kardeşimize iftar organizasyonu yapmıştık...
2012 Ramazan-ı Şerif'inde İstanbul Zeytinburnu ilçesinde
"HERGÜN 500 KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ" programımızda
30 günü ve bayram hediye kutularını üstlenenlerin listesi aşağıdadır.

1. Günü (20 Haziran 2012) üstlenenler
* Muhammed Fatih K. - İstanbul (1/3)
* İnci K. - İstanbul (1/3)
* Ahmet Cemil K. - İstanbul (1/3)

2. Günü (21 Haziran 2012) üstlenen
* Ali Osman A. - İstanbul

3. Günü (22 Haziran 2012) üstlenen
* Hazan A. - İstanbul

4. Günü (23 Haziran 2012) üstlenenler
* Muhammed Ali K. - İstanbul (1/3)
* Nevin Ç. - Gebze / Kocaeli (1/3)
* Sevil Ç. - Bağcılar / İstanbul (1/3)

5. Günü (24 Haziran 2012) üstlenen
* Aslan Y. - İstanbul

6. Günü (25 Haziran 2012) üstlenenler
* Tuğba Hazal A. - İstanbul (1/3)
* Aksoy Ailesi - İstanbul (1/3)
* Fuat K. - İstanbul (1/3)

7. Günü (26 Haziran 2012) üstlenenler
* Ahmet A. - İstanbul

8. Günü (27 Haziran 2012) üstlenenler
* Şükran K. - Hollanda (1/3)
* Zeynep Beyza B. - İstanbul (1/3)
* Tuğba Hazal A. - İstanbul (1/3)

9. Günü (28 Haziran 2012) üstlenen
* Gönül Erleri Yönetim Kurulu - İstanbul

10. Günü (29 Haziran 2012) üstlenen
* Gönül Erleri Yönetim Kurulu - İstanbul

11. Günü (30 Haziran 2012) üstlenen
* Rıza S. (adına, Ali O.) - İstanbul

12. Günü (31 Haziran 2012) üstlenen
* A.H. Baş - Trabzon

13. Günü (1 Ağustos 2012) üstlenen
* Yılmaz B. - İstanbul

14. Günü (2 Ağustos 2012) üstlenen
* 14 Temmuz’da vefat eden Merhume kardeşinin ruhuna
   abisi Av. Ahmet M. 'den hediye - İstanbul

15. Gün (3 Ağustos 2012) üstlenenler
* Dr. Naim M. - İstanbul (3/6)
* Zehra Nur T. - İstanbul (2/6)
* Birsen Ö. İstanbul - (1/6)

16. Günü (4 Ağustos 2012) üstlenenler
* Esra Ö. - İstanbul (1/3)
* Mehmet B. - İstanbul (1/3)
* İbrahim Halil O. - İstanbul (1/3)

17. Günü (5 Ağustos 2012) üstlenenler
* Melek A. - İsviçre (1/3)
* Rabiye B. - İstanbul (1/3)
* Sümeyra A. - İstanbul (1/3)

18. Günü (6 Ağustos 2012)üstlenenler
* İBB 'deki iş arkadaşlarıyla birlikte,
  Muhammed Cevat B. - İstanbul

19. Günü (7 Ağustos 2012) üstlenen
* Merhume Hafize Y. 'nin ve
  Merhum Hakkı Y. 'nin ruhlarına,
  oğulları İlhan Y. 'den hediye - İstanbul

20. Günü (8 Ağustos 2012) üstlenler
* Tuncay D. - Diyarbakır (1/3)
* Av. Ahmet M. - İstanbul (1/3)
* Ali Erkam M. adına, Av. Ahmet M. - İstanbul (1/3)

21. Gün (9 Ağustos 2012) üstlenen
* İsmail Hakkı U. - İstanbul

22. Gün (10 Ağustos 2012)
* Halil Ş. - İstanbul (2/3)
* Av. Sefa G. ve Noter Av. Ahmet M. - İstanbul (1/3)

23. Gün (11 Ağustos 2012)
* Tayfun A. - İstanbul (1/2)
* Uğur Ö. - İstanbul (1/2)

24. Gün (12 Ağustos 2012)
* Noter M. Yavuz T. adına, Noter Av. Ahmet M. - İstanbul

25. Gün (13 Ağustos 2012)
* Noter Mehmet Ö. - İstanbul

26. Gün (14 Ağustos 2012)
* İsmail A. - Darmstadt / Almanya (1/3)
* Fatih M. - İstanbul (1/3)
* Ecz. Sevgi S. - İstanbul (1/3)

27. Günü (15 Ağustos 2012 "Kadir Gecesi") üstlenen
* Muhammed Fatih K. - İstanbul

28. Gün (16 Ağustos 2012)
* Osman G. - İstanbul (1/3)
* Mehmet E. - (2/3)

29. Gün (17 Ağustos 2012)
* Merhum Recep Ç. nin ruhuna,
  kızı Mehmap Ç. ve oğlu Murat Ç. den hediye - İstanbul

30. Günü (18 Ağustos 2012) üstlenenler
* Serif K. - Toronto / Kanada
* Ali A. - Toronto / Kanada
* Ergun B. - Toronto / Kanada
Ramazan-ı Şerif'in son günü olan arefe gününde
iftar yemekleriyle birlikte
Bayram Çikolataları + Lokum + Kolonya dağıtımı yapılacak.
Bu hediyelerin masraflarını da
İstanbul'da ikamet eden, 26. gün (1/3) ünü karşılayan
Ecz. Sevgi S. hanım kardeşimiz üstlendi...
Sevgi hanım kardeşimiz bu hayrından hasıl olacak sevabı da
Sevdalısı olduğu Hz. Fatıma Validemizin ruhlarına hediye ettiğini söyledi...
(Sevgi hanım tam gün üstlenmek istediydi ancak tüm günler üstlenilmişti.
O sebeple bir günün üçte bir masrafını ve 75 aileye ayrıca bayram hediyeleri veriyor...)
Rabbim tüm hayır sahiplerinin hayırlarını kabul etsin...


Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?