Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

31 Ağustos 2012 Cuma

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
     Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde istihdamedilmek üzere aşağıda hangi alandan kaç uzman yardımcısının alınacağı, alım yapılacak mühendislik bölümleri, sınıfı ve derecesi belirtilen toplam (60) adet Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere 20 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da yazılı sınav yapılacaktır.

GRUBU
BÖLÜMÜ
UNVANI
SINIFI
DERECESİ
ADEDİ
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İletişim ve İktisadi ve İdari Bilimler Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
7
Hukuk Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
9
İstatistikİstatistikSanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
3
Mühendislikİnşaat Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
4
Elektrik-Elektronik Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
7
Makine Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
13
Endüstri Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
8
Çevre Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
1
Kimya Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
1
Bilgisayar Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
2
Metalurji Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
1
Mekatronik Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
2
Gıda Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
1
Biyomedikal Müh.Sanayi ve Teknoloji Uzman Yrd.GİH07/08/2009
1


A) SINAVABAŞVURU ŞARTLARI:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) Hukuk, siyasalbilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iletişim, işletme ve iktisat fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının istatistik bölümü ile mühendislik veya teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS);
- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdarî Bilimler, İletişim, İşletme ve İktisat Fakülteleri mezunları için P64,
- Hukuk Fakültesi mezunları için P21,
- Mühendislik veya Teknoloji Fakülteleri mezunları için P7,
- İstatistik mezunları için P25, puan türlerinden (70) veya üzerinde puan almış olmak,
4) Sınavın yapıldığı gün itibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak (20/10/1977 tarihinden sonra doğmuş olmak),

B) BAŞVURUŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE DİĞER HUSUSLAR:
1) Başvurular 28 Eylül 2012 günü mesai saati bitimine kadar “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151. Cadde No: 154 Personel Dairesi Başkanlığı Kat 7, Oda No: 714 - 06510 Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İstenilen belgelerin yukarıda belirtilen adrese en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
2) Adaylar,
a) Bakanlığımızın internet (www.sanayi.gov.tr) sitesinde yayımlanan Başvuru Formu,
b) Mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürleri ya da noter onaylı örneği,
c) KPSSsonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi (Bakanlık internet sitesinde yayımlanan form kullanılacak),
ile birlikte başvuruda bulunacaklardır.
3) Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri ve saati; sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr internet adresinde ve Bakanlığımızın duyuru panosunda ilan edilecektir.
4) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet veya pasaport) bulundurması zorunludur. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

C) SINAVINŞEKLİ, KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlanılarak yapılacak sıralama sonucunda öğrenim dalları itibariyle atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil) yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Mühendislik veya Teknoloji fakültelerinden mezun olan adayların sıralamaları her bir mühendislik dalı için ayrı ayrı belirlenen ve yukarıda gösterilen kadro sayıları esas alınarak yapılacaktır.
2) Yazılı sınav konuları;
A) SİYASAL BİLGİLER, İKTİSADİ VE İDARÎ BİLİMLER, İLETİŞİM, İŞLETME VE İKTİSAT GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:
1) Asıl alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Uluslararası İktisat, Kalkınma-Büyüme, Türkiye Ekonomisi, İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, İletişim Kuramları,
2) İkinci alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
B) HUKUK GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:
1) Asıl alan; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Kabahatler Hukuku, Medeni Hukuk Genel Hükümler, Şahsın Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ticari İşletme Hukuku ve Şirketler Hukuku,
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi.
C) MÜHENDİSLİK GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:
1) Asıl alan; temel mühendislik ve mezun olunan mühendislik bölümü konuları,
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.
Ç) İSTATİSTİK GRUBUNUN YAZILI SINAV KONULARI:
1) Asıl alan; Mezun olunan bölüm konuları,
2) İkincil alan; Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, İşletme Yönetimi ve Politikaları, Kamu Maliyesi, Temel Hukuk Bilgileri.
     Yazılı sınav soruları, sınava girilen grubun asıl alanından yüzde yetmiş, ikincil alanından ise yüzde otuz oranında hazırlanır ve aynı oranda değerlendirilir.
     Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.
     Yazılı sınavda başarılı olanlardan yazılı sınav puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da dahil olmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak ve sözlü sınava katılmaya hak kazananlar sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir.
3) Sözlü sınav konuları;
Sınav Komisyonunca adayların mezuniyet durumlarına bağlı olarak,
a) Yukarıda belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
4) Yazılı sınavın ağırlığı yüzde yetmiş, sözlü sınavın ağırlığı yüzde otuz olmak üzere, giriş sınavı başarı puanı tespit edilecek ve nihai başarı sıralaması alanlara göre (Mühendislik veya Teknoloji fakülteleri mezunu adaylar için her bir mühendislik dalına göre) ayrı ayrı yapılacaktır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, asil adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Adayların, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı kadrosuna atanmaları başarı sıralamasına göre yapılır. Yedek adayların hakları ilan tarihini izleyen üç ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.

D) ATANMAYAHAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
Giriş sınavı sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde;
a) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmasına engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,
b) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
ç) Altı adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm),
ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurmaları gerekmektedir.
İlanen duyurulur.
Sınavla ilgili olarak (0312) 201 57 11-35 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilir.

27 Ağustos 2012 Pazartesi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BİR KARDEŞİNİZİN OLMASINI ve ONA BURS VERMEYİ İSTERMİSİNİZ?

     Gönül Erleri Mail Grubu olarak geçtiğimiz 2 yılda (2010 - 2011 ve 2011 - 2012 eğitim-öğretim yıllarında) etkinliklerimize katılan, düzenli, sürekli görüştüğümüz, ailece tanıştığımız ve maddi desteğe ihtiyacı olduğunu gayet iyi bildiğimiz 20 üniversite öğrencisi kardeşimize (hep aynı öğrenciler olmuyor, mezun olanlar oluyor, ciddi ihtiyacı kalmayanlar olabiliyor) bu dönem de Ekim 2012 de başlayıp, Mayıs 2013 de son bulacak şekilde (8 ay) burs verecek manevi ablalar-abiler arıyoruz...
     Yöntem olarak; burs verecek olan ve burs alacak olanları birbiriyle tanıştırıp biz aradan çekiliyoruz.
     Öğrenci; kimlik fotokopisini, kısa hayat hikayesini, öğrenci belgesinin aslını, bütün iletişim bilgilerini ve hesap numarasını kendisine burs verecek olan manevi ablasına-abisine kargoyla gönderiyor. Burs verecek olan da her ayın ilk 5 günü içinde manevi kardeşinin hesabına bursunu yatırıyor.
     Tanışmalarını olabildiğince güçlendirmelerini hasseten rica ediyoruz. Kandillerde karşılıklı mesajlaşmalarını hatta tlf. la görüşmelerini, MSN den, Facebooktan vs. birbirini ekleyip selamlaşıp, dualaşmalarını, hasbihal etmelerini, bayramlarda eğer müsaid olurlarsa karşılıklı ev ziyareti ile bayramlaşmalarını öneriyoruz.

Not: Toplumumuzda burs almak isteyen binlerce öğrenci vardır. Biz de zamanla çok daha fazla öğrenciye yardımcı olmak isteriz ancak sayıyı az tutarak gerçekten burs verilmeyi hakediyor olmasına çok özen gösteriyoruz...
Bir öğrenci kardeşinizin elinden tutmak,
manevi abisi-ablası olmak isterseniz

mgyk@hotmail.com.tr adresimize
Adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz ili ve cep tlf. numaranızı belirterek
"burs vermek istiyorum" yazın.
Öğrenci kardeşimize; sizi aramasını, tanışmasını ve

adresinizi alıp, gerekli evraklarını göndermesini söyleyelim...
Bu dönem burs miktarını aylık 200 TL. (İkiyüz TL.) olarak düşündük.
Daha fazla vermek isterseniz (300 TL. yi geçmemek kaydıyla) belirtirsiniz...
20 Eylül'e kadar burs vermek isteyenleri belirleyelim ki,
10 gün içinde de öğrenci kardeşinizle sizi tanıştıralım,
bilgilerini alıp, Ekim ayı başında burslarını başlatasınız...
MGYK

23 Ağustos 2012 Perşembe

ÜNİVERSİTE KAZANAN KARDEŞLERİN DİKKATİNE!

ÜNİVERSİTE KAZANAN KARDEŞLERİMİZ
YALNIZ DEĞİLLER !
 "Müminler ancak kardeştirler..." 
 Hucurât - 10 
     Üniversite kazanan genç kardeşlerimizi; bu zorlu yolculuklarını başarıyla geçtikleri için kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
     Çeşitli nedenlerle istedikleri başarıyı bu yıl sağlayamayan kardeşlerimizin, önümüzdeki sene amaçlarına-hedeflerine ulaşmalarını içtenlikle temenni ediliyoruz...
     Yaşadıkları illerden başka illere gidecek olan kardeşlerimize; asla yalnız olmadıklarını, imkanlar düzeyinde hep yanlarında olduğumuzu ve olacağımızı, hasseten kalacak yer sağlamaya gayret edeceğimizi hatırlatırız.
Aşağıda yazan illerde üniversite kazanan kardeşlerimize
kalacak yer (ev-yurt) temin etmelerine yardımcı olacak
abileri-ablaları olduğunu hatırlatırız.
Gönül rahatlığı ile irtibat kurabilirsiniz...

* İstanbul     * Erzurum     * Van    * Diyarbakır
* Konya     * Adana     * Kayseri     * Bursa
* İzmir     * Tokat     * Denizli     * Afyon
* Burdur     * Antalya     *Eskişehir
GENÇ HAREKET'in
okulunuzdaki imkan ve çalışmalarından haberdar olmak,
iletişim kurup, tanışıp,
yer teminine yardımcı olmalarını talep etmek için
ekteki afişte yazan telefon numaralarıyla irtibat kurabilirsiniz...
İstanbul'da yahut yukarıda yazan illerde üniversite kazanan hanım kız kardeşlerimiz
bu mektuba cevap yazarak, özetle kendilerini tanıtıp, iletişim bilgilerini yazarlarsa
ablaları kendilerini arayıp bilgilendirecek ve yardımcı olacaklardır...
İletişim Bilgileri Ekteki Afiştedir...

19 Ağustos 2012 Pazar

BAYRAM MESAJI

GÖNÜL ERLERİ’NE
RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
 
     Sevgili Gönül Erleri Kardeşlerimiz!
     Rahmetiyle bizleri kucaklayan, şefkatiyle bizleri bir araya toplayan, huzur ve güven ortamında ibadet etmemizi sağlayan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i geride bırakarak; sevinç, neşe ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı bayrama kavuşmuş bulunuyoruz. Bizi, bu kutlu günlere ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.
 
     Muhterem Gönül Erleri Kardeşlerimiz!
     Ramazan ayında büyük bir sınavdan geçtik. Rahmet pınarlarından doya doya içtik. Kur’an sedalarıyla ruhlarımız beslendi. Ezan nâmeleriyle gönüllerimiz süslendi. Mukabeleler, bizi on dört asır öncesine götürdü. Teravihlerdeki manevi hava ruh dünyamıza oturdu. Oruçlarla nefislerimizi yendik. Sahurlarla bereketlendik. İftar davetleriyle, zekât ve fitrelerle paylaşmayı öğrendik. Camilerimiz cemaatle, gönül dünyamız sevgi ile dolup taştı. Dualarımız, senalarımız arşa ulaştı. Kardeşlik, dayanışma, yardımlaşma duygularımız güçlendi. Ruhlarımız mânâ âlemlerine yükseldi. İbadet zevkini tattık. İrademizi kontrol altına aldık. Meşru olmayan istek ve arzuları bir kenara attık.
 
     Değerli Gönül Erleri Kardeşlerimiz!
     Ramazanda, Peygamberimiz (s.a.s)’in, “Oruç bir kalkandır.” öğüdüne kulak verdik. Oruç sayesinde günahlardan korunduk. Ramazanda iyi huylar edindik. Güzel ahlak sahibi olmak için gayret sarfettik. "Birimizin derdi hepimizin, hepimizin derdi birimizin ilkesi"ni benimsedik. “Kendiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için istemedikçe, gerçekten iman etmiş olamazsınız.” buyuran Rahmet Peygamberinin tavsiyesine uyduk. “Müminler kardeştirler.” ilahi fermanını hücrelerimize kadar hissettik. Rabbimizin, “Bin aydan daha hayırlı olduğunu” haber verdiği Kadir gecesinde Kur’an’ın nuruna boğulduk. O’nu anlamaya, kavramaya, hayatımıza uygulamaya koyulduk.
 
     Gönüller Fetheden Gönül Erleri Kardeşlerimiz!
     Nur ve feyiz iklimi, sabır, sebat, iyilik ve paylaşma mektebi olan Ramazanda, gönüllerimiz sağanak sağanak inen rahmet damlalarından nasibini aldı. İnanan gönüller, sevdalı kalpler nur denizine, rahmet deryasına, huzur iklimine daldı. İşte böyle güzelliklerle dolu bir ayın sonunda, nihayet bayrama ulaştık. Şükürler olsun Rabbimize ki bayram sevincini yaşıyoruz.
     Bayramlar, nefis muhasebesinden ve sabır imtihanından başarıyla çıkmamızın simgesi olan kıymetli anlardır. Bayramlar, büyüklerin ellerinin öpülüp dualarının alındığı, küçüklerin sevinçlerine ortak olunduğu, komşuluk duygularının güçlendiği, kimsesizlerin sahiplenildiği, yetimlerin başlarının okşandığı mutlulukla dolu günlerdir. Bayramlar, birlik-beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının tezahür ettiği zamanlardır.
 
     Yiğit Kardeşlerimiz!
     Bayram vesilesiyle kötü huylarımızı bir kenara atalım. İyilikleri, güzellikleri, güzel hasletleri öne çıkaralım. Kırgınlığa, dargınlığa, küskünlüğe son verelim. Kardeşliğimizi pekiştirelim. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Birbirimizi Allah için sevelim, Allah için affedelim. Kimsesizlerin yardımına koşalım. Açlık, susuzluk, darlık ve zulüm çeken kardeşlerimize yardım eli uzatalım ve bol bol dua edelim. Efendimizin şu emrini kendimize şiar edinelim: “Birbirinizle ilgiyi kesmeyin! Birbirinize sırt çevirmeyin! Birbirinize kin gütmeyin! Birbirinize haset etmeyin! Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun!”.
 
     Her günümüz bayram sevinciyle dolsun. Gönlümüz Kur’an ve iman nuruyla neş’e bulsun. Daha nice bayramlara huzur ve mutluluk içinde kavuşmak dileğiyle bayram, milletimize ve tüm İslam âlemine mübarek olsun.
MGYK

14 Ağustos 2012 Salı

Kitap Tanıtımı */\/\* KALBİMİN DÜŞTÜĞÜ YERDEYİM

Kalbimin

Düştüğü Yerdeyim

- Evet, Ahsen Hanım. Gitmeliyim.
- Allah nasip ederse yine karşılaşırız. Şimdilik Allah'a emanet olun.
- Allah razı olsun. Siz'de Allah'a emanet olun Yusuf bey.
     Yusuf, caminin kıble kapısına doğru yöneldi. Oradan duvar dibine gidip çay içmek için sözleştiği arkadaşlarıyla buluşacaktı. Avludaki çınar ağacının altından geçti. Bu arada Ahsen, "hadi dönüp bak, hadi lütfen bir kere dönüp bak" diyerek mırıldandı. Yusuf tam kapı önüne gelmişti ki omzunun üstünden geriye dönüp kısa bir an Ahsen'i görebileceği yöne baktı. Son bir kez göz göze gelmişlerdi. İki gencin arasında tertemiz bir sevgi oluşmuştu. Birbirlerine hem hayranlık hem de büyük bir sevgi duymaya başlamışlardı. Elbette Yusuf, Ahsen'in haftalardır kendisini düşündüğünü bilemezdi. Aynı şekilde Ahsen de Yusuf'un kendisini düşündüğünü bilmiyordu. Fakat Allah her ikisinin de kalbine öyle bir aşk yerleştirdi ki, bir hafta boyunca sevgileri, özlemle birlikte büyüdükçe büyüdü...
Barkod : 9789753523509
Boyut : 14.0x21.0
Sayfa Sayısı : 235
Basım Tarihi : Temmuz 2012
Kapak Türü : Ciltsiz
Kağıt Türü : 2. Hamur
Dili : Türkçe
Kitap hakkında detaylı bilgi edinmek yahut satın almak isterseniz aşağıdaki linkten dünyakitap web sitesine bağlanabilirsiniz...
http://www.dunyakitap.com/habbab-cetin-akdeniz/kalbimin-dustugu-yerdeyim.htm

8 Ağustos 2012 Çarşamba

THY A.O. Uzman Adayları Arıyor


THY A.O. Uzman Adayları Arıyor
Ön Koşullar
- T.C. vatandaşı olmak.
- İstanbul’da ikamet ediyor olmak.
- Adli sicil kaydı veya adli sicil arşiv kaydı bulunmamak.
- İlan tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
- Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği mezunu olmak.
- İyi derecede İngilizce bilmek (KPDS İngilizce 75 ve üzeri, TOEFL 79 ve üzeri, IELTS
  Akademik 6,5 ve üzeri dil belgesine sahip olmak veya THY A.O. tarafından yapılacak olan
  İngilizce sınav ve/veya mülakatında başarılı olmak).
- Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol.
- Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. - İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.
- İlan, yeterli sayıda başvuru alınana kadar yayında kalacaktır.

6 Ağustos 2012 Pazartesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 97 Sözleşmeli Personel Alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA
644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN
36/A MADDESİNE GÖRE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

     644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesine dayanılarak 12/03/2012 tarihli ve 2012/3064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları” uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan Mühendis (İnşaat, Bilgisayar, Jeofizik, Harita, Jeoloji ve Çevre), Mimar, Şehir ve Bölge Plancısı, Avukat ve Uzman (İktisat, İşletme, Maliye ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi mezunu) unvanlı toplam (97) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I - ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLAR İTİBARİYLA DAĞILIMI
İSTİHDAM EDİLECEĞİ BİRİM: Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü


S.NOÜNVANIİSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL SAYISI
1.İnşaat Mühendisi
40
2.Bilgisayar Mühendisi
5
3.Jeofizik Mühendisi
5
4.Çevre Mühendisi
5
5.Harita Mühendisi
5
6.Jeoloji Mühendisi
5
7.Şehir ve Bölge Plancısı
7
8.Mimar
10
9.Uzman
10
10.Avukat
5
11.TOPLAM
97


II - ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
A) GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak” şartlarını haiz olmak.
2) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.
3) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
4) Son başvuru günü itibariyle 25 yaşından gün almış ve 40 yaşını doldurmamış olmak.
5) Yabancı dil bilgi düzeyi tercih sebebidir.
6) Sözlü sınavdan en az 70 puan almış olmak.
7) En az üç yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (avukatlar için staj süresi hariç). veya mezun olduğu bölümde ilk beş sıralamasının içinde olmak.
8) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.
9) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek; Bakanlık tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

B) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
İNŞAAT MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Zemin Mekaniği
b) Yapı Malzemesi
c) Yapı Statiği
d) Betonarme
e) Su Yapıları
f) Şantiye Bilgisi
g) Kentsel Dönüşüm

ÇEVRE MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) İçme ve kullanma suyu temini
b) Atık su ve yağmur suyu bertarafı
c) Çevresel etik kavramının kentsel dönüşüme etkisi
d) Alternatif su kazanım ve arıtımı
e) Altyapı proje hazırlanması ve uygulaması

HARİTA MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları
b) Jeodezi (koordinat sistemleri)
c) Kadastro bilgisi
d) İmar uygulamaları
e) Haritacılık yazılımları

JEOFİZİK MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Sismoloji
b) Yer fiziği
c) Uygulamalı jeofizik
d) Yapı jeofiziği
e) Gravite

JEOLOJİ MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Tektonik
b) Hidrojeoloji
c) Tarihsel jeoloji
d) Genel jeoloji
e) Mineraloji

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Donanım
b) Yazılım Mühendisliği
c) Veritabanı ve Arayüz Tasarımı
d) Sistem Mühendisliği
e) Bilgi Güvenliği

ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Kent Ekonomisi
b) Konut Politikaları
c) Kentsel Dönüşüm
d) Kent Sosyolojisi
e) İmar ve Hukuk

MİMAR
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin “Mimarlık” lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Mimari tasarım
b) Yapım bilgisi
c) Yapı malzemesi
d) Mimarlık tarihi
e) Bilgisayar destekli çizim
f) Kentsel Tasarım
g) İmar ve Hukuk

AVUKAT
1) Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.
2) Microsoft Office programlarını iyi derecede kullanmak.
3) İstihdam edileceği il sınırları içinde ikamet etmek ve baroya kayıtlı olmak.
4) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.
5) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.
6) Başvuru sırasında istenecek belgeleri teslim etmiş olmak. (Avukatlık Ruhsatname örneği, Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge, Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, bu davalardan çekildiklerine dair belge)
7) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
1) Anayasa Hukuku
2) Medeni Hukuk
3) Borçlar Hukuku
4) Ticaret Hukuku
5) Medeni Usul Hukuku
6) İcra ve İflas Hukuku
7) İdare Hukuku
8) İdari Yargılama Hukuku
9) Ceza Hukuku
10) Ceza usul Hukuku

UZMAN
1) Üniversitelerin Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış fakültelerin iktisat, işletme, maliye veya bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmak.
2) Dönüşüm projeleri özel hesabını yürütecek derecede mali konulara hakim olmak.
3) Sözlü Sınav Konuları Şunlardır:
a) Genel Muhasebe
b) Borçlar Hukuku
c) Ticaret Hukuku
d) 6183 sayılı Kanun ve uygulamaları
e) 5018 sayılı Kanun ve uygulamaları

III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR
1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının http://www.csb.gov.tr  sitesinde kendine uygun bulunan unvan için hazırlanan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
2) Posta veya diğer şekilde yapılan yada daha önce yapılmış olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3) Elektronik ortamda başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak saklanacak ve sonuçlar açıklandıktan sonra kazanan adaylar başvuru formunu imzalı ve fotoğraflı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.
4) Başvurular 17/08/2012 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.
5) Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde http://www.csb.gov.tr  ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV - SINAVA İLİŞKİN ESASLAR
1) Sınavlar, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak yürürlüğe konulan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların” 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile öngörülen sözlü sınav olarak yapılacaktır.
2) Sözlü Sınav Konuları;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).
c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).
ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).
d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).
olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
3) Alınacak personel sayısı en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı puanına göre belirlenir.

V - SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA
Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek aday (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak adaylara iadeli tahahütlü bildirilecek ve Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenen belgeleri tamamlayarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına 15 gün içerisinde teslim edeceklerdir.

VI - SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER
1) Öğrenim durumunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesi örneği. yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, denkliğin Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti.
2) Başvuru Formu http://www.csb.gov.tr  (Ek:2).
3) İsteklilerin Bakanlığımız web sitesindeki http://www.csb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekinde yer alan Beyan Belgesi (Ek:3).
4) http://www.csb.gov.tr internet adresinde bulunan ilan ekindeki Fotoğraflı Özgeçmiş (Ek:4).
5) Mesleği ile ilgili çalıştığına dair hizmet belgesi. (SGK’dan)
6) Mezun olduğu bölümün ilk beş sıralamasında yer aldıklarına dair Rektörlükten alınacak belge.

VII - İLETİŞİM ADRESİ:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TELEFON:
Personel Dairesi Başkanlığı 0312 410 15 30 - 31
Vekaletler Cad. No: 1 Kat: 3
Bakanlıklar/ANKARA

1 Ağustos 2012 Çarşamba

SAYIŞTAYA 45 ADET DENETÇİ YARDIMCISI ALINACAK

T.C. Sayıştay Başkanlığı
Denetçi Yardımcısı Alım İlanı
     Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır...
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI'NDAN
DENETÇİ YARDIMCISI ADAYI ALINACAKTIR
1 - Sayıştay Başkanlığınca aşağıdaki nitelikleri taşıyanlar arasından halen boş bulunan 45 adet kadro için Denetçi Yardımcısı adayı alınacaktır. Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Eleme sınavı, 21 Ekim 2012 Pazar günü Ankara'da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacaktır. Sınav saat 9.30'da başlayacak ve 2.5 saat (150 dakika sürecektir.)
Sınava katılacakların:
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde gösterilen genel nitelikleri taşımaları,
b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları,
c) Eleme sınavının yapılacağı 21 Ekim 2012 tarihinde 35 (Otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmaları, (21 Ekim 1977 ve daha sonraki doğumlular)
d) Sağlıkla ilgili, Denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumunun olmaması,
Şarttır.
2- Sayıştay giriş sınavının yazılı veya mülakatına iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler
3- Yukarıdaki şartları haiz isteklilerin:
a) Eleme sınavına girecek olan adaylar başvuru ücretini 03-19 Eylül 2012 tarihleri arasında, Akbank, T. Halk B., T.Vakıflar B., Kuveyt Türk Katılım B., T.C.Ziraat Bankası ve Denizbank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına 50 TL yatıracaklar. (Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödemeye yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.)
b) Sınava başvurular, 03-19 Eylül 2012 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (tüm il/ilçe ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinin adresi ÖSYM' nin internet sayfasında yer almaktadır. Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM'nin ınternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM başvuru merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu, nüfus cüzdanı/sureti geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Adaylar, başvuru merkezine başvuru hizmeti ücreti olarak 3.00 TL ücret ödeyeceklerdir.
c) Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru, Formuna yazılan bilgelerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
     Mülakatta başarılı olan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenecektir.
- Sağlıkla ilgili, Denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
- Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.
- Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
4- Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini en geç 15 Ekim 2012 günü saat 14.00 'den itibaren ÖSYM'nin www.ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C.Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır, Adaylar sınava internetten edinecekleri Sınav Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/sureti geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir.
5- Eleme Sınavında aday adaylarına Alan Bilgisi, Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi uygulanacaktır. Alan bilgisi; iktisat, Maliye ve Hukuk sorularını kapsar. Eleme sınavı değerlendirmesinde; Hukuk % 25, Maliye % 25, İktisat % 20, Genel Yetenek % 20 ve Genel Kültür Testi % 10 oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla Hukuk, Maliye, iktisat, Genel Yetenek ve Genel Kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun (45) beş katına kadar (225) aday eleme sınavını kazanmış sayılacaktır.
     Sonuncu adayla aynı puanı alan diğer adaylarda eleme sınavını kazanmış sayılacaktır.
6- Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, iktisat, Kompozisyon, Ticaret Hukuku ve Muhasebe alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon, bir A4 sayfasını geçmemelidir.)
7- Yazılı sınav alanlanndan Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda belirteceklerdir. Yazılı kağıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 10O'dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturur. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla Hukuk, Maliye, iktisat ve Seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının (45) üç katına kadar (135) aday yazılı sınavı kazanmış sayılır.
8- Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin http://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C.Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğreneceklerdir. Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adayların sınav sonuç bilgisinde, yazılı sınavların yerini, tarihini ve saatini gösteren, "Yazılı Sınava katılmaya hak kazandınız" ibaresi yer alacaktır.
9- Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi" konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM'ye başvuracaklardır,
10- Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol, Başkanlığımızın http://www.sayistay.gov.tr web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Adayların protokol hükümlerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir
11- Yazılı Sınavı kazananlar mülakat sınavına katılma hakkını elde ederler Sayıştay Başkanlığınca yapılacak mülakat sınavının yeri ve zamanı bildirilecektir Başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanacaktır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulacaktır...

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?