Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

18 Aralık 2012 Salı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA UZMAN YARDIMCISI 16 PERSONEL ARIYOR

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
     Enstitüde Marka Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 11.02.2013 tarihinde sözlü sınavla aşağıda grubu, derecesi, 
sınıfı ve adedi belirtilen Marka Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılacaktır.

GRUBUDERECESINIFKADRO ADEDİ
Hukuk Fakültesi9GİH6
Siyasal Bilgiler İktisat, İşletme,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
9GİH
10

     A - GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlardan mezun olmak,
3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) neticesinde;
   a. Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP54 puan türünden en az 80 puan almış olmak,
   b. Hukuk Fakültesinden mezun olanlar için KPSSP11 puan türünden en az 80 puan almış olmak,
4. Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 42 yabancı dil sorusunu doğru cevaplamış olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 70
puan
almış olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

5. Sınavın yapıldığı gün itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak.

     B - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER
1. Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.
2. Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Sınava, her grup için belirlenen KPSS puan türünden kendi içinde en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday çağrılacaktır. (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır.)

4. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az onbeş gün önce Enstitümüz (www.turkpatent.gov.tr) internet adresinde ve duyuru panosunda ilan edilecektir.
5. Sözlü sınava girecek adaylardan;
   a. Enstitümüz resmi internet sitesi üzerinden (www.turkpatent.gov.tr) oluşturulan başvuru formu,
   b. Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca (mezun olunan okul) onaylı örneği, eğitimi yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya kurumca onaylı örneği,
   c. KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
   d. T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),
   e. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,
   f. Marka Uzman Yardımcısı sınavında iki defadan fazla başarısız olmadıklarını belirtir beyan istenecektir.

     C - SÖZLÜ SINAV KONULARI
     Sözlü sınav;

   a. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen yazılı sınav alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
   b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
   c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
   d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
   e. Genel yetenek ve genel kültürü,
   f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

     D - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ
          
     Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerine kadar yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
     Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.
     Adayın başarı puanı, ilgili KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Her grup kendi içinde başarı puanına göre sıralanacak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl, kadro sayısının yarısı kadar yedek adayın isimleri belirlenerek Enstitümüz (www.turkpatent.gov.tr) internet adresinde ve duyuru panosunda ilan edilecek, ayrıca sınav sonucu asıl ve yedek adaylara on gün içinde yazılı olarak bildirilecektir.
     Adaylar sözlü sınav sonucuna, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

     E - DİĞER HUSUSLAR

     İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.


Tüm Başvurular Elektronik Ortamda Alınacaktır.
Başvuru Formu
Yukarıdaki mavi renkli başlığa tıklayıp online iş başvurusu yapabilirsiniz...
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?