Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

13 Mayıs 2013 Pazartesi

SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜRÜN DENETMEN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI (100 Kişi)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

ÜRÜN DENETMEN YARDIMCILIĞI ALIM İLANI

     T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna 15 eczacılık fakültesi, 20 kimya bölümü, 15 biyoloji bölümü, 5 biyokimya bölümü, 4 kimya mühendisliği, 10 biyomedikal mühendisliği, 3 elektrik/elektronik mühendisliği, 3 biyomühendisliği, 5 iktisat, 5 maliye, 5 işletme, 3 uluslararası ilişkiler ve 7 kamu yönetimi mezunu olmak üzere toplam 100 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Başvurular 13 Mayıs 2013 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitiminde (18:00) sona erecektir.

       I. GENEL BİLGİLER
       Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda çalıştırılmak üzere 100 Ürün Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Ürün Denetmen Yardımcıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı merkez teşkilatında ve Kurumca belirlenecek oluşturulacak gruplarda Kurumun görev alanına giren ürünlerle ilgili denetimleri mevzuata uygun olarak yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak çalışan denetim elemanlarıdır.
       Ürün Denetmen Yardımcılığı hakkında 30.04.2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği”ne başvurulabileceği gibi, özlük hakları ile ilgili Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığından telefonla bilgi alınabilir (Tel: 0 312 218 30 00/3709).
       Yapılacak sözlü sınav sonucunda, yeterlilik ve başarı düzeyine göre 100 Ürün Denetmen Yardımcısının; merkez teşkilatında ve Kurumca belirlenerek oluşturulacak gruplarda istihdamları öngörülmektedir. Sınavda başarılı olan adaylar Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9 uncu derece kadrolarda işe başlatılacaklardır. Kurum, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı tutar.
       Atama yapılacak toplam 100 kadro için, alınacak Ürün Denetmen Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıdaki şekildedir:

Bölüm
Kontenjan
Eczacılık Fakültesi
15
Kimya Bölümü
20
Biyoloji Bölümü
15
Biyokimya Bölümü
5
Kimya Mühendisliği
4
Biyomedikal Mühendisliği
10
Elektrik/Elektronik Mühendisliği
3
Biyomühendisliği
3
İktisat
5
Maliye
5
İşletme
5
Uluslararası İlişkiler
3
Kamu Yönetimi
7
TOPLAM
100


       Kurum, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

       II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER
       A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI:
  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
  2. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, kimya bölümü, biyoloji bölümü, biyokimya bölümü, kimya mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, elektrik/elektronik mühendisliği, biyomühendisliği, iktisat, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler ve kamu yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
  3. Yarışma sınavının yapıldığı ilk gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
  4. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,
  5. Türkiye'nin tüm bölge, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,
  6. Adli sicil kaydı bulunmamak,
  7. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P8 puan türünden asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.
       Sınava başvuran adaylardan 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 KPSS sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen sayı kadar kişi sınava çağrılacaktır.


Bölüm
En Yüksek Puan Alan İlk
Eczacılık Fakültesi
30 kişi
Kimya Bölümü
40 kişi
Biyoloji Bölümü
30 kişi
Biyokimya Bölümü
10 kişi
Kimya Mühendisliği
8 kişi
Biyomedikal Mühendisliği
20 kişi
Elektrik/Elektronik Mühendisliği
6 kişi
Biyomühendisliği
6 kişi
İktisat
10 kişi
Maliye
10 kişi
İşletme
10 kişi
Uluslararası İlişkiler
6 kişi
Kamu Yönetimi
14 kişi
TOPLAM
200 kişi

       Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun internet sitesinde (http://www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

       B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ:
       Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak, Ankara'da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu binasında 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların kendileri için tanımlanmış gün ve saatte sınav yerinde olmaları gerekmektedir. Adaylar ilan edilen listedeki sıraya göre sınava alınacaklardır. Aynı gün içerisinde sırasını kaçıran adaylar o günkü sınav listesinde tanımlanan adayların sınavlarının sona ermesine müteakip sınava alınabileceklerdir.

       Adayların;
       a) Mezun olduğu alan ile ilgili sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
       b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
       c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
       ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
       d) Genel yetenek ve genel kültürü,
       e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
konularında mesleğe uygunlukları değerlendirilecektir.

       C. DEĞERLENDİRME
       Adaylar, sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, yukarıda bahsedilen (B. Bölümündeki) sınav konularının (a) maddesi için 50 (elli), (b) ile (e) maddelerinin her biri için 10’ar (on) puan üzerinden değerlendirilir, verilen puanlar sınav tutanağına geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi www.titck.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

       III - BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER
       Adaylar 13-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun resmi internet (http://www.titck.gov.tr) sayfasında ilan edilen “Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu”nu açık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırıp ıslak imzalı olarak, aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA adresine posta veya hafta içi 09:00-18:00 mesai saatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Eksik veya usulüne uygun olarak hazırlanmayan belgeyle yapılan müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmelerde başvurular dikkate alınmayacaktır.

       İstenen Belgeler:
  1. Kurumumuz web sayfasından (www.titck.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından açık ve eksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ıslak imzalı (mavi renkli kalem ile) Ürün Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu,
  2. 2. Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
  3. KPSS belgesinin çıktısı,
       Sınavı kazanarak ataması yapılacak adaylardan yukarıdaki belgelere ilave olarak aşağıdaki belgeler de istenilecektir.
       a) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı,
       b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,
       c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
       ç) 6 adet vesikalık fotoğraf,
       d) Adli sicil yazılı beyanı,
       e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmadığına dair yazılı beyanı,
       f) Mal bildirim beyanı.

       Aslı ibraz edilmek kaydıyla getirilen belgelerin fotokopileri Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna şahsen başvuru yapacak adaylar için Kurum tarafından tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları taşımadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu evrak birimine giriş tarih ve saati esas alınacaktır.

       IV - SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER:
       Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya/ ANKARA Tel: 0 312-218 30 00/3709

       V-DİĞER HUSUSLAR
       Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adayların, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilen belgeler ile on beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak zorundadır.
       Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
       Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yorum Gönder

KELİMELER ~ KAVRAMLAR: YAKÎN

KELİMELER ~ KAVRAMLAR YAKÎN (اليقين)      Kesin bilgi ve inanç anlamında mantık, felsefe, kelâm, fıkıh ve tasavvuf terimi.      Sözlü...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?