Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

14 Ağustos 2013 Çarşamba

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI'NA ORMAN ve SU İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 53 PERSONEL ALINACAK


ORMAN VE SU İŞLERİ
UZMAN YARDIMCILIĞI
YARIŞMA SINAV DUYURUSU

     Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 53 adet 8 inci dereceden Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı kadrosuna, atama yapılmak üzereYarışma Sınavı yapılacaktır.
     Öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.

     1. Grup:
     Orman Fakültesi mezunlarından sekiz (10),
     Çevre Mühendisliğibölümü mezunlarından altı (8),
     Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir(2),
     İnşaat Mühendisliği bölümü mezunlarından iki (2),
     Meteoroloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),
     Jeodezi Fotogrametri Müh. ya da Geomatik Müh. bölümü mezunlarından üç (3),
     Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),
     Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),
     Hidrojeoloji Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),
     Kimya Mühendisliği bölümü mezunlarından bir (1),
     Mimarlık bölümü mezunlarından bir (1),
     Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunlarından bir (1),
     Biyolog unvanını almış üç (5),
     Veterinerlik Bölümü mezunlarından üç (4) kişi;

     2. Grup:
     İstatistik bölümü mezunlarından bir (1),
     Matematik bölümü mezunlarından bir(2),
     İşletme bölümü mezunlarından üç (3),
     Maliye bölümü mezunlarından üç (3),
     Kamu Yönetimi bölümü mezunlarından üç (3) kişi.

     1 - YARIŞMASINAVINA KATILMA ŞARTLARI:
     1. GruptanSınava katılabilmek için;
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının Orman Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak. Biyolog unvanını almış olmak,
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSSP8 puan türünden asgari 70 puan almış olmak kaydıyla;
     müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; öğrenim dalları itibariyle alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek.
- Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak
- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olmak
     şartları aranır.

     2. GruptanSınava katılabilmek için;
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
- En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin İstatistik, Matematik, İşletme, Maliyeve Kamu Yönetimi, bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2012-2013 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), İşletme Bölümü Mezunları için KPSSP23'den, Maliye Bölümü Mezunları için KPSSP24'den, İstatistik Bölümü Mezunları için KPSSP25'den, Kamu Yönetimi Mezunları için KPSSP30'dan, Matematik Bölümü Mezunları için KPSSP92'den asgari 70 puan almış olan adaylardan her bir alt grup için en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek,
- Sınavın yapılacağı tarih itibariyle otuzbeş (35) yaşını doldurmamış olmak,
- Erkek adaylar için başvuru ve sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya askerlik hizmetinden muafolmak.
     şartları aranır.

     Son sıradaki adayla, aynı puanı almış adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

     Yarışma sınavına, öğrenim dalları itibariyle alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

     2 - BAŞVURUŞEKLİ VE YERİ:
     Bakanlığımızın Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binası ve www.ormansu.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunun doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 02.09.2013 tarihinden 14.09.2013 tarihi mesai saati bitimine kadar şahsen aynı adrese teslim edilmesi veya posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Başvurular haftasonu da kabul edilecektir.) (Hafta İçi 09:00-18:00 Hafta Sonu: 10:30-15:30 saatleri arası.)

     Sınava katılmaya hak kazanan adayların, sınav saatinden önce mesai saatleri içerisinde aynı adresten, fotoğraflı Yarışma Sınavına Giriş belgesini imza karşılığı şahsen alması gerekmektedir.

     Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.ormansu.gov.tr internet adresinden ve Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki B Blok Giriş kapısında ilan ile duyurulacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

     3 - BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:
a) Başvuru Formu,
b) KPSS Sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi veya ÖSYM’nin internet sitesinden edinilen çıktısı,c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5x 6 cm. son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.),
d) El yazısı ile yazılmış özgeçmiş.

     4 - SINAVIN ŞEKLİ:
     Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
a) Meslekî alan bilgisi ve Bakanlığın görev alanına dair bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığını,
d) Genel yetenek ve genel kültürünü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını,
     değerlendirmek için Sınav Kurulu tarafından sınava tabi tutulacaklardır.

     Adaylar, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

     Mesleki Alan Bilgisi Konusunun Alt Konuları şunlardır:
     1. Gruptan sınava gireceklere:
     Orman Mühendisliği için: 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu Kapsamında Yapılabilecek Faaliyetler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, Sulak Alanlar, Yaban Hayatı Yetiştirme/Yerleştirme/Üretim, Kanatlı Üretimi, Avlaklar, 6831 sayılı Orman Kanunu, Biyokaçakçılığın Önlenmesi, Toprak İlmi, Ekoloji, Erozyon ve Ağaçlandırma,
     ÇevreMühendisliği için: Hava Kalitesi, Su Kirliliği, Gürültü Kirliliği, Katı AtıkYönetimi, ÇED Planlaması, Mikrobiyoloji, Su ve Atık Su Arıtımı, Su Analizlerive İzleme, Su Kaynakları Planlaması, İçme Suyu Temini, Arıtma Çamurlarının Kontrolü, Hava Kirliliği, Çevre Hukuku, Çevre ile İlgili Uluslar Arası Antlaşmalar.
     JeolojiMühendisliği için: Mühendislik Jeolojisi,
     - İnşaatMühendisliği için: Su Yapıları, Betonarme-Statik, Hidroloji, Hidrolik, Topografya, Zemin Mekaniği
     - MeteorolojiMühendisliği için: Hidroloji, Klimatoloji, Genel Meteoroloji, Bulut ve YağışFiziği
     - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği/Geomatik Mühendisliği için: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Jeodezi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Fotogrametri, Jeodezi, Kadastro Uygulamaları, Kamulaştırma, İmar Uygulamaları, Haritacılıkta Yeni Teknolojiler,
     - Bilgisayar Mühendisliği için : NET ile yazılım geliştirme (WCFile uygulama geliştirme, ASP.NET ile uygulama geliştirme, C+ ile uygulama geliştirme), Oracle veri tabanı yönetimi, Oracle sql ile veri tabanı işlemleri, IIS uygulama yayınlama ve dağıtımı, Yazılım mimarisi, Yazılım yaşam döngüsü,
     - Endüstri Mühendisi: Yöneylem Araştırması, Mühendislik Ekonomisi, Üretim Planlama ve StokKontrol, Benzetim, İş Etüdü, Kalite Planlama ve Kontrol, Üretim Sistemleri,
     - Hidrojeoloji Mühendisliği için: Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Strat-Sedimentoloji, Yeraltısuyu Mühendisliği, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları Yönetimi, Hidrojeokimya, Gözenekli Ortam Hidroliği
     - Kimya Mühendisliği için: Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya,
     - Mimarlık İçin : İmar Mevzuatı, Çizim Programları, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi,
     - Şehir Plancısı İçin : Kent ve Çevre, Mekânsal Planlama, Havza Planlaması ve Mevzuatı
     - Biyologiçin: Ekoloji, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sosyolojisi (Vejetasyon Bilimi), Botanik, Zooloji,
     - Veteriner Hekimlik İçin: Türkiye’de Bulunan Otçul Büyük Memeli Yaban Hayvanı Türleri, Türkiye’de Bulunan Etçil Büyük Memeli Yaban Hayvanı Türleri,Yaban Hayvanlarından İnsanlara Bulaşabilecek Hastalıklar, Yaban Hayvanlarının Çiftleşme ve Doğum Zamanları, Yaban Hayvanlarının İzleme ve Takip Yöntemleri,Yaralı ve Bakıma Muhtaç Yaban Hayvanlarına Uygulanacak İşlemler, Yaban Hayvanları Üretimi, Üretilen Yaban Hayvanlarının Doğaya Yerleştirilmesi,
     konularından sorusorulacaktır.

     2. Gruptan sınava gireceklere:
     - İstatistikçi için : Temel İstatistik Kavramları, Veri Tabanı Sistemleri ve Yönetimi, Anket Düzenleme, İstatistik Grafik Yöntemleri, Regresyon Analizi, Zaman Serileri, Örnekleme ve Olasılık Hesaplama,
     - Matematik bölümü için : Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Olasılık Hesaplar, Genel İstatistik, İstatistiksel Grafik, Veri Tabanı Programlama,
     - İşletme bölümü için : Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Finansal Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Finansman, Ticaret Hukuku, İktisat Teorisi,
     - Maliye bölümü için : Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Bütçe,Maliye Politikası, Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali Planlama,
     - Kamu Yönetimi bölümü için : Yönetim Bilimleri, Kamu Hukuku (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Kaynakları), Siyaset Bilimi, Türk Siyasi Tarihi, Kentleşme ve Çevre Sorunları
     konularından sorusorulacaktır.

     5 - SINAV YERİ VE TARİHİ:
     Sözlü Sınav,26 Eylül 2013 tarihinde saat 09.00’da Söğütözü Caddesi No: 14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Bakanlık merkez binasında yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.
     Adayların, sınav saatlerinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazırbulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

     6 -DEĞERLENDİRİLME:
     Değerlendirme Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Yarışma sınavı başarı puanı; KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasından oluşur. Adayların Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcılığına atanmaları başarı derecesi sıralamasına göre yapılır.

     7 - YARIŞMA SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI:
     Yarışma Sınavını kazananların listesi Bakanlığımız web sitesinde (www.ormansu.gov.tr)ve Söğütözü Caddesi No:14/E Beştepe/ANKARA adresindeki Ek Hizmet Binasında ilan edilecektir. Yarışma Sınavı kazanan Uzman Yardımcısı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Yorum Gönder

KELİMELER ~ KAVRAMLAR: YE’CÛC ve ME’CÛC

KELİMELER ~ KAVRAMLAR YE’CÛC ve ME’CÛC (يأجوج ومأجوج)      Zülkarneyn döneminde ortaya çıkan ve kıyametin kopmasına yakın dönemde zu...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?