Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

31 Temmuz 2014 Perşembe

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA MÜHENDİS VE AVUKAT ALINACAK (237 PERSONEL)


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

     6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav ile aşağıda belirtilen şartlardatoplam (237) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

     I- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA GÖRE DAĞILIMI

     UNVANI - ADEDİ
 • İnşaat Mühendisi - 22
 • Makine Mühendisi - 5
 • Elektrik-Elektronik Mühendisi - 5
 • Harita Mühendisi - 16
 • Jeoloji Mühendisi - 6
 • Jeofizik Mühendisi - 3
 • Şehir ve Bölge Plancısı -62
 • Mimar - 60
 • Avukat - 41
 • Uzman - 17
     TOPLAM  -237 

     II- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

     A) GENEL ŞARTLAR
1) Türk vatandaşı olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak,
3) İlana çıkılan unvanlarla ilgili en az 4 yıllık eğitim ve öğretim verilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
4) Bakanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak.
5) “Avukat unvanına başvuruda bulunacakların avukatlık ruhsatına sahip olmaları gerekir.”

     III- YAZILI SINAV İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1) Yazılı sınav ile ilgili bilgilendirme amaçlı hazırlanan Sınav Uygulama Duyurusu http://sausem.sakarya.edu.tr ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı www.csb.gov.tr internet sayfalarında duyurulacaktır.
2) Sınava katılacak adaylar SAUSEM hesabına 75-TL yatıracaklardır.
3) Yazılı sınav Sakarya Üniversitesi tarafından yapılacaktır.
4) Sınav, 17.08.2014Pazar günü Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA adresindeki yerleşkede yapılacaktır. Sınav süresi tüm alanlar için 90 dakika olup sınav saat de başlayıp da tamamlanacaktır.
5) Sınavlarda her soru için sadece 1 doğru olan 4 şıklı hazırlanmak suretiyle çoktan seçmeli test sistemi uygulanacaktır.
6) Her branş için sorulacak soru sayısı Genel Konular (6306 sayılı Kanun) 10, Alan Bilgisi Konuları 70 olmak üzere toplam soru sayısı dir.
7) Yapılacak yazılı sınavda hatalı olan sorulara tekabül eden puanlar diğer sorulara eşit şekilde dağıtılacaktır.
8) İtiraz olması durumunda adaylar SAUSEM’ in duyuracağı hesap numarasına 30-TL itiraz ücreti yatırarak bir dilekçe ile itiraz başvurusunda bulunabilirler.
9) Sınav sonuçları 26.08.2014 Pazar günü http://sausem.sakarya.edu.tr ile www.csb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır.
10) Yazılı sınavda 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı olmuş sayılır. Her branş başarı puanı sırasına göre sıralanacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu bu sınavın 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alandan başlamak üzere her branşta atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
11) Adaylar, yazılı sınava beyanları üzerine katılacaktır. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılarak, atamaları yapılmış ise iptal edilecek ve Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

Yazılı sınavda başarılı olup sözlü sınava katılacak adaylar için duyuru, Bakanlığımız tarafından ayrıca yapılacaktır.

     IV- UNVANLAR İTİBARİYLE YAZILI SINAV KONULARI

     UNVANLAR İTİBARİYLE YAZILI SINAV KONULARI
     İNŞAAT MÜHENDİSİ
a) Zemin Mekaniği
b) Yapı Malzemesi
c) Yapı Statiği
d) Betonarme
e) Su Yapıları
f) Şantiye Bilgisi
g) Kentsel Dönüşüm

     MAKİNE MÜHENDİSİ
a) Mühendislik mekaniği
b) Enerji tesis ve işletmeleri
c) Endüstriyel akustik ve gürültü
ç) Genel proses tekniği
d) Makine dinamiği
     ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
a) Enerji dönüşümü
b) Elektromanyetik dalgalar
c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi
ç) Enerji verimliliği ve güç kalitesi
d) Elektronik devre elemanları

     HARİTA MÜHENDİSİ
a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları
b) Jeodezi (koordinat sistemleri)
c) Kadastro bilgisi
d) İmar uygulamaları
e) Haritacılık yazılımları

     JEOLOJİ MÜHENDİSİ
a) Tektonik
b) Hidrojeoloji
c) Tarihsel jeoloji
d) Genel jeoloji
e) Mineraloji
f) Paleontoloji
g) Harita Ölçek
h) Mühendislik Jeolojisi
ı) Petrografi
i) Sedimantoloji
j) Maden Yatakları

     JEOFİZİK MÜHENDİSİ
a) Sismoloji
b) Yer fiziği
c) Uygulamalı jeofizik
d) Yapı jeofiziği
e)Gravite
     ŞEHİR VE BÖLGE PLANCISI
a) Kent Ekonomisi
b) Konut Politikaları
c) Kentsel Dönüşüm
ç) Kent Sosyolojisi
d) İmar ve Hukuk

     MİMAR
a) Mimari tasarım
b) Yapım bilgisi
c) Yapı malzemesi
ç) Mimarlık tarihi
d) Bilgisayar destekli çizim
e) Kentsel Tasarım
f) İmar ve Hukuk

     AVUKAT
a) Anayasa Hukuku
b) Medeni HukuK
c) Borçlar Hukuku
ç) Ticaret Hukuku
d) Medeni Usul Hukuku
e) İcra ve İflas Hukuku
f) İdare Hukuku
g) İdari Yargılama Hukuku
ğ) Ceza Hukuku
h) Ceza usul Hukuku
ı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

     UZMAN
a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
ç) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
d) Muhasebe (Genel Muhasebe, Ticari Aritmetik)
e) Hukuk (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku)

     VI- İLETİŞİM ADRESİ:

     Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi SAUSEM
     Esentepe Kampüsü SAUSEM Binası Serdivan / SAKARYA

Tel: 0264 295 54 51
Faks: 0264 295 54 50


20 Temmuz 2014 Pazar

Yazar Sibel Eraslan'ın Birkaç Kitabı

Saklı Kitap
SAKLI KİTAP
   "Niçin böylesin sen?"
   "Çünkü insanım..."
   "Bu direnci nereden alıyorsun?"
   "İçimdeki saklı kitaptan ve ruhumun gezindiği yerlerden..."

   Fişler, kayıtlar, tutulmuş notlar, yuvarlak içine alınmış "T" harfiyle damgalanmış, kabarık dosyalara istif edilmiş hayatlar... Oysa hepsinin bir ismi vardı bugüne kadar. Hayır, bu odada hiçbirinin ismi yok; hepsi "T"den ibaret...

   Srry, Shrysf, Mhdvrn, Mcd, Glstn, Dry, Blks… "Kesik Saçlı Kızlar Çetesi..." Ashab-ı Kehf'i bugüne bağlayan bir ipti onların hikâyesi.
   Bir de Kıtmir'leri vardı.
   Kıtmir nasıl sadıksa mağara arkadaşlarına o da öyle sadakatle sakladı hepsinin ismini. Çünkü hayatı sıcak bir mayıs öğleden sonrası okudukları Kehf Suresi'yle değişmişti.
   Kıtmir'di artık o. Onları bir daha hiç bırakamayacağını ta içinde hissetmişti.

   Sibel Eraslan, 28 Şubat'la savrulan, yerinden koparılan, sürekli kendilerini izleyen bir gözle, "Tepegöz"le yaşatılan bir neslin romanını yazdı. Onlar direnci, direnişi, masumiyeti, nezaketi, safiyeti taşıyan birer ırmaktı.
   Çünkü onlar içlerindeki "saklı kitabı" her şeye rağmen koruyanlardı...

Canfeda: Hz. Fatıma
CANFEDA, Hz. FATIMA

   BABASININ ANNESİ: HZ. FATIMA
   O Hz. Fatıma ki Allah Resulü'nün can parçası, dünya üstünde ona en çok benzeyen kişidir.

   İlmin kapısı Hz. Ali'nin eşi, cennetin genç efendileri Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in annesi, iyilikler denizinin incisidir.
   Üç günlük açlıktan sonra bile elindeki tek lokmadan feragat eden, Hz. Muhammed(sav) tarafından daima ayakta karşılanandır.
   Ehl-i Beyt bir nur kandili, o ise bu nuru çevreleyen kristal fanus, Fahri Kainat'ın(sav) gözlerinin nurudur. 
   O Fatımadır. Ateşten kesik, ateşe uzak demektir. Allah'ın onu ve sevenlerini cehennem ateşinden uzak tutma muradıdır.
   Son Peygamberinin soyunu devam ettiren Kevser, aynı zamanda Resulullah'a(sav) duyduğu şefkatle onun etrafında pervane gibi dönen, 'Babasının Annesi'dir.
   Belhli tüccar Cüneyd el Kındi, Kuşadalı Üveysi Haşim, Necefli Hacı Hüsrev, Botanlı Ramazan, Tıkritli bilge ebe Destigül Nine ve torunu Abbas… Dünyanın dört bir tarafından yollara düşen bu kişileri buluşturan tek şey Ehlibeyt aşkıdır. Kerbela, Medine ve Mekke güzergâhında uğradıkları her durak, geçtikleri her menzilde zamanın koridorları açılır ve Hz. Fatıma'nın hayatından kesitlerle karşılaşırlar.
   Kevser'in kıyısında gezinen bir roman mı bu, yoksa bir şark hikâyesi mi? Şaşıracaksınız.

Nil'in Melikesi
NİL'İN MELİKESİ / Hazreti Asiye

   Seni suların içinden çekip çıkardı kalbim, 

   Musa koydum ismini, 

   Bir göz aydınlığısın benim için, 

   Nil, bir kandil gibi astı seni içime. 

   Musa koydum ismini, 

   Seni sulardan çıkardım…” 

   Güzellik, bereket, iyilik ve cömertlik onda toplanmıştı. Asiye alçak gönüllüydü, cesurdu. Kavgaları yatıştırıp anlaşmazlıkları çözen, başkalarının selameti için kendini feda eden, haksızlığa isyan edendi o. Bir sütun gibi, çatıyı kurup taşıyandı. Yürüyen bir nehir gibiydi Asiye. Sudan gelen ve suyun içinden yükselen hikmete kucak açan. 

   Çöl/Deniz ve Siret-i Meryem kitaplarında, insanlık tarihinin emsalsiz kadınlarının hayatlarını kaleme alan Sibel Eraslan, bu defa Hz. Musa’ya annelik eden Nil’in Melikesi Hz. Asiye’yi konuk ediyor satırlarına.

Kadın SultanlarKADIN SULTANLAR
   Onlar, bir rüyadan devlet çıkaran milletin, bir devleti rüya ile ayakta tutmaya çalışan anneleriydiler... 

   Asırlarca yedi iklime, adaleti, barışı, insana saygıyı ve onuru, refahı ve dayanışmayı götüren, Osmanlı'yı bir medeniyet mührü kılan ruh, onların tezgâhında dokundu. 

   Çoğu kez tarihin solgun, eskimiş ve öne çıkarılmayan sayfalarında kaldılar, öne çıkanların ise kadınlık, eş ve annelik hisleri ya yadsındı ya da başka türlü yorumlandı... 

   Güzelliklerinin ötesinde, pek çok meziyetlere sahip, cihana hükmeden devletli padişahlara eş olan, anne olan Sultanlar, Hasekiler kendi hikâyelerini anlatmak için geliyorlar Sibel Eraslan'ın yazı masasına bu defa. Osmanlı Devleti'nin kuruluş, yükseliş, duraklama ve çöküş dönemlerinden seçilmiş padişah eşlerinin, kızlarının gerçek hikâyeleri, yaşadıkları dönemlerin kayda değer olayları çerçevesinde dile geliyor.


Şile Bir Denizkızı

ŞİLE / Bir Deniz Kızı
   Bir kentin tarihini, coğrafyasını, toplumsal hayatını, geçirdiği değişimleri, insan tiplerini, atmosferini, doğal güzelliklerini, unutulan değerlerini, yeme içme kültürünü, gecesini gündüzünü, yazını kışını, folklorunu, eğlence hayatını, daha bin türlü özelliğini, herkes kendince görür. Tarihçi başka, coğrafyacı başka, turizmci başka, asker başka, öğretmen bambaşka bir gözle görür ve kendi bakış açısıyla yazmak ister. Ama bir yazar-edebiyatçı, kendince bir duyarlıkla yaklaşır kentine. Çevresine gönül gözüyle bakar. Kendisini değişik insanların yerine koyar, onların yüreğiyle de hissetmeye çalışır, öylece yazar... Yazar yazdığı zaman, birçok kimse o yazıda kendi duygularını, düşünüp de söyleyemediklerini bulur. Kendisinden önce yazılmış olanları da anımsamak ister...

   Bu düşünceden yola çıkarak, İstanbul'un kırk semti, kırk farklı edebiyatçı-yazar tarafından kaleme alındı. Okurla aynı zamanda buluşan bu kırk kitaplık dizi hem bir ilk olması hem de İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ne armağan olması açısından yüksek değer taşımaktadır.


Siret-i Meryem
SİRET-İ MERYEM
Cennet Kadınlarının Sultanı
   Meryem'in açık alnı kandildir. Meryem'in açık alnı ufuktur. Her seher güneş oradan yükselir ve her gecenin içine güneş o çizgiden batarak yürür. Meryem'in açık alnı haritadır. O, yol gösterir, işaret eder, el sallar, uğurlar, dua eder hepimize. Kadim günlerden bilinmez yarınlara ilerleyen zaman gemisinin, yolunu rotasını çizdiği ışıklı fener, onun alnında yanar...
   Meryem, deniz feneridir... Meryem'in açık alnı kapısızdır. Secdeler o pak alnı öpmek için birbiriyle yarışır. Meryem, annedir. Allah'ın Kelimesi'ne annelik etmek üzere seçilendir. Meryem'in, oğlunu tutan elleri toprağın üzerinde durur.
   Meryem kuldur! Rabbine yakın olandır.
   O, Meryem'dir.
   Cennet Kadınlarının sultanı Hz.Meryem'i anlatmak zorlu bir macera. Kadim masallar, hikmetli anlatılar, Eski ve Yeni Ahid'ler, Mezmurlar, Furkan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim, Davud Peygamber'den kalma ilahiler, İdris Peygamber'in kayıp Suhufu, rüya defterleri, burçlar, yıldız haritaları, sabırlı deve hörgüçlerinden çıkan iniltiler, buruşuk yüzlü zeytin tanelerinin anlattığı kıssalar, ikonalar, madalyonlar, ebrular, hat levhalar...
   Sibel Eraslan hepsinin masasına tek tek oturdu, hiç sözlerini kesmeden her birini dinledi ve aralarından çekip getirdi Meryem Annemizi bugünün okuruna...
Çöl Deniz - HZ Hatice
ÇÖL ~ DENİZ
   Peygamber Efendimizin eşi Hz. Hatice hakkında yazılmış çok özel bir çalışma! Hz. Muhammed’i (s.a.s.) peygamberliğinden evvel tanıyıp seven ve O’na ilk iman eden, mü’minlerin annesi Hz. Hatice’nin hayatına farklı bir bakış…
   Sadakatin, sevginin, güvenin zirvesi bir kadın…
   Ölümüne dek vefayla bağlı olduğu ve kendisine vefayla bağlı olan Son Peygamber’in eşi…
   Tüm Müslüman kadınlar için bir örnek olan bu emsalsiz kadının hayatını, Sibel Eraslan, uzun bir araştırma döneminin ardından, şimdiye dek bilinen ve bilinmeyen tüm yönleriyle yazdı.
   Hz. Hatice’nin hayatına farklı bir pencereden bakmak isteyenlerin üslubu ve anlatımıyla kuşatacak bir kitap!


Hz. AişeHz. AİŞE
   Ben Aişe...
   Gözleriyim geceyle gündüzün... 
   Onlar ki birbiri ardından gelerek dizildiler sirete... 

   Ben Aişe... 
   Şahidiyim vahyin... 
   Ta-Ha ve Yasin'in... 

   Beni sevdi Resul (asm), bende kendisini gördü. Benim sevgim ona su, benim sevgim ona ayna oldu... O benim yurdumdu, ben onun toprağındanım... Ben onun vuslatıyım, o benim sılam...

   Hazreti Aişe... Hz. Ebubekir'in, seçkin bir soyun ince terbiyesiyle yetişmiş kızı. Peygamberimizin (asm) "Seni kördüğüm gibi seviyorum" dediği kadın... Sahih kaynakların ışığında Hazreti Aişe'nin hayatı, çocukluğu, Resulullah(asm) ile evliliği, Hazreti Peygamberin vefatından sonra yaşadıkları, Sibel Eraslan'ın aşk dolu kaleminden süzülüyor.Hz.Fatıma Can Parçası
Hz. Fâtıma / Can Parçası
   Fâtıma'ya kaçtım; çünkü onda, Tevhid'i ve Allah'a rızayı bulduğum için...

   Fâtıma'ya kaçtım; çünkü onda aşk bilincini seyrettiğim için...

   Fâtıma'ya kaçtım; çünkü o, karşılık beklemeden sevdi, cesurdu...

   Fâtıma'ya kaçtım; çünkü o, çöle hayat veren bir nehirdi...


   Hayırlı bir evlat, sabırlı bir yol arkadaşı, sadık bir sevgili, merhametli bir anne olmanın yanısıra, ahdinden vazgeçmeyen, cihadından usanmayan, aşkından pes etmeyen ve çölünden dönmeyerek Firdevs'ine ulaşan kâmil bir insan olarak, her birimize örnek bir deneyim, tecrübeler anıtıdır Hz. Fâtıma...
   Fâtıma, yolculuk bilincidir.
   Rahmet Peygamberi'nin yirmisekiz yıllık en yakın ve kesintisiz tanığı olarak "Benden bir parçadır..." dediği Fâtıma'sını, uzun suskunluklardan sonra, yeniden okumak...

   Seyyide'tun Nisa : Kadınların Efendisi...
   Binti Resulullah : Resulullah'ın Kızı...
   Binti Ebiha : Babasının Kızı...
   Ümmü Ebiha : Babasının Annesi...
   "Can Parçası": Hz. Fâtıma!

12 Temmuz 2014 Cumartesi

TATİL KAMPI İÇİN YERLERİ AYRILAN GENÇLER

     GÖNÜLDER olarak 11-19 Temmuz'da 16-22 yaş erkekleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Trabzon'daki tatil kampı tesisine, 19-27 Temmuz'da da 16-22 yaş kızları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kırşehir Kaman'daki tatil kampı tesisine gönderdik...
     Ramazan ayı dışında ve daha geniş yaş aralığına yönelik olsun diye de talep vardı. 12 - 25 yaş aralığındaki kızlar için bir hafta, erkekler içinde bir hafta daha tatil kampı programımız olacak.
     Aşağıdaki tatil kamplarımıza katılmak isteyenler; ad, soyad, yaş, ne iş yaptığı (okul, iş veya bir şey yapmadığı), sabit ve cep telefonlarını yazıp bu mektubu cevaplarsanız, irtibat kurulacak ve gençlerin yerleri ayrılacak...
Not: Bu programa sadece İstanbul'da ikamet eden ailelerin çocukları katılabilecek. Otobüslerimiz İstanbul'da Anadolu Yakasında 1, Avrupa Yakasında 1 noktadan hareket edecek. Ulaşım, konaklama, yemek, gerekli tüm malzemeler, etkinlikler vs. vs. için de hiç bir ücret talep edilmeyecek, tüm masrafları Gençlik ve Spor Bakanlığı karşılıyor.
Tatil Kampları ve Oralarda Yapılacak
Sporlar, Etkinlikler, Programlar Hakkında
Bilgi Almak İsterseniz
Aşağıdaki Mavi Renkli Başlıkları Tıklayıp
Bakanlığının Sitesine Bağlanabilirsiniz...


12 - 25 yaş aralığındaki erkekler
21 - 27 Ağustos
KASTAMONU KADIDAĞI TESİSİ


12 - 25 yaş aralığındaki kızlar
07 - 13 Eylül
ÇANAKKALE TESİSİ

  irtibat:   

kulturxsanat@gmail.com

0216 452 60 70

21 - 27 Ağustos'da
Kastamonu Programı İçin
Yerleri Ayrılan Erkekler
(12-25 yaş arası)

 1. Ahmet Can Sofu (15)
 2. Hasan Gündüz (14)
 3. Yusuf Yaman (15)
 4. Mehmet Salman
 5. A.Samed Külahlıoğlu (25)
 6. Mehmet Emin Aygün (17)
 7. Hüseyin Yiğit Gemici (15)
 8. Furkan Kahraman (18)
 9. Burak Nas (16)
 10. Muhammed İkbal
 11. Burak Serdar Dinç (18)
 12. Muhammed Ishak Sevgi (12)
 13. Emre Yalçınkaya (14)
 14. İrfan Eskimez (14)
 15. Muhammet Kaya (17)
 16. Rıdvan Enes (12)
 17. Yasin Fidan (23)
 18. Mücahit Doğan Aycan (13)
 19. Enes Ayas (12)
 20. Furkan Acar (14)
 21. Haydar Eren Taş (13)
 22. Muhammed Said Tuncer (14)
 23. Ahmet Tarık (12)
 24. Fatih Mergen (20)
 25. Abdullah Şamil Soltan (20)
 26. Ahmet Halit Soltan (17)
 27. İsmail Azam Terzi (15)
 28. Mücahit Tayyip Terzi (15)
 29. Talha Terzi (12)
 30. Fatih Şişman (17)
 31. Poyraz Kostik (17)
 32. Yusuf İslam Koç (15)
 33. Fatih Furkan Karaca (17)
 34. Veli Düzgün (16)
 35. Hamza Aksoy (17)
 36. M. Enes Ocaklı (17)
 37. Kenan Özkan (14)
 38. Ubeydullah Çetin (17)
 39. Enes Ünsür (17)
 40. Onur Yılmazlar (17)
 41. Abdulkadir Akbaş (14)
 42. Muhammed Neşid (14)
 43. Can Neşid (14)
 44. Talha Tekin (12)
 45. Yusuf Bostancıoğlu (14)
 46. Mustafa Kemal Karaman (13) - YEDEK
 47. Emre Sarıyer (14) - YEDEK
 48. Akif Koçyiğit (17) - YEDEK
 49. Enes Yılmaz (17) - YEDEK
7 - 13 Eylül'de
Çanakkale Programı İçin
Yerleri Ayrılan Kızlar
(12-25 yaş arası)
 1. Büşra Sofu (15)
 2. Elifnur Akgül (14)
 3. Zehra Zeynep Gönç (23)
 4. Merve Güler (23)
 5. Hatice Emirahmetoğlu (18)
 6. Simay Baş (14)
 7. Lale Gülbüz (17)
 8. Ayşenur Sare Güngördü (19)
 9. Esma Ünlütürk (16)
 10. Nurgüzel Korkmaz (23)
 11. İkbal Hümay Akyıldız (23)
 12. Nagehan Özbilgen (22)
 13. Ayşenur Dikyurt (16)
 14. Fatma Beyza Dikyurt (14)
 15. Zeynep İkbal Aycan (12)
 16. Derya Kızkun (13)
 17. Hatice Tulgar (14)
 18. Başak Baranok (15)
 19. Dilara Şahin (16)
 20. Azra Sancak (21)
 21. Tansu Türkan (22)
 22. Şükriye Betül Atalay (16)
 23. Rüveyda Yaşar (18)
 24. Eylül Akdemir (18)
 25. Şevval Nida Erçelik (12)
 26. Zeynep Karaosmanoğlu (21)
 27. Elif Haliloğlu (19)
 28. Fatma Betül Atilla (18)
 29. Kevser Kılıçkeser (19)
 30. Melike Akyıldız (21)
 31. Merve Akyıldız (19)
 32. Nuray Utar (18)
 33. Rabia Kontuk (18)
 34. Rumeysa Akdin (19)
 35. Tuğba Kutlu (20)
 36. Yasemin Haliloğlu (20)
 37. Zeynep Kanbay (21)
 38. Yasemin Turan (20)
 39. Refia Yazıcı (21)
 40. Hediye Esra Akyılan (13)
 41. Berra Tosun
 42. Şeyma Şahin (17)
 43. Zeynep Şenbalkan (17)
 44. Hatice Şahin (13)
 45. Kübra Sezer (16)
GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI'nın
KASTAMONU ve ÇANAKKALE
GENÇLİK KAMPLARINDAN FOTOĞRAFLAR

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?