Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

28 Eylül 2014 Pazar

ETKİNLİKLER

E T K İ N L İ K L E R

İnternet Sitesi:
www.binlercekardesimvar.com
Başvuru Mail Adresi:
basvuru@binlercekardesimvar.com
İletişim Tlf.:
0216 526 47 65 - 0216 526 47 66
0216 452 60 70
24 Eylül 2014 Çarşamba

İl Göç Uzman Yardımcısı 485 Personel Alım İlanı


İçişleri Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden:
İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI
GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

   İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (G.İ.H) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (485) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
   I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
3 - ÖSYM tarafından 06-07 Temmuz 2013 veya 05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP31, KPSSP35, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP113 puan türlerinden herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar),
4 - 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1979 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak.

   II - SINAV BAŞVURUSU
1 -
Giriş Sınavı başvuruları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından internet ortamında alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 22 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp 01 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 17:00'de sona erecektir. (01 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar sınav ücreti yatıranlar 02 Ekim 2014 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar sınav müracaatı yapabilecektir.)
2 - Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesindeki TR 360001002532070641045009 IBAN nolu hesabına elden yatıracaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan sınav ücretleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar sınava başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresindeki başvuru linkinden T.C. Kimlik Numarası ile yapacaklardır. Başvuruyu tamamlayan adaylar başvuru belgesinin çıktısını almak zorundadır. Başvurulara ilişkin yapılacak itirazlarda itiraz dilekçesi ile birlikte başvuru belgesinin bilgisayar çıktısının ibraz edilmesi zorunludur. Aksi halde itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
4 - Sınav ücreti yatırdığı halde öğrenim dalları itibarıyla alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday arasına giremediği için sınava çağrılamayan başvuru sahiplerinin sınav ücretleri Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geri ödenecektir.
5 - Ancak, başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir.

   III - SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER
   Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler.
a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı,
ç) T.C. kimlik numarası beyanı,
d) Özgeçmiş.
   Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir.

   IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
   Genel Müdürlüğümüz İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mezun Olunan FakülteKadro AdediYazılı Sınava Çağırılacak Aday Sayısı
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak,4859700
TOPLAM4859700


   V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80'i lisans eğitimine ait mesleki bilgilerden, % 20'si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.
3- Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır:

   A - Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları;
   Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu.

   B - Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları;
   Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, uluslararası kuruluşlar.

   VI - SINAV TARİHİ VE YERİ

1 - Giriş Sınavı yazılı bölümü 08 Kasım 2014 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara'da yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00'da başlayacaktır. Sınavın süresi Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından adaylara duyurulacaktır.
2 - Sınava başvuran adaylar için Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 20 Ekim 2014 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile edinecektir.
3 - Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, sınava giriş belgesi ile fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara'da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

   VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ
   Yazılı sınav sonuçları Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin (http://ankudem.ankara.edu.tr) internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ile öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:2/3 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer alan hizmet binasında ilan edilecektir.
   Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesindeki TR 360001002532070641045009 IBAN nolu hesabına 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) itiraz ücreti elden yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. Söz konusu itirazlar aynı gün Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezine iletilecektir. Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından incelenen itiraz dilekçeleri en geç 3 (üç) içerisinde cevaplandırılarak Genel Müdürlüğe bildirilecektir. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

   VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV
   Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

   Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
   yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.

   Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş puan almaları gerekmektedir.

   IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU
   Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
   Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.
   Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecektir.
   Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir.
   Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

   Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır.

   X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER
   Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.
b) Dört adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı.
d) Mal bildirimi.
e) Kamu etik sözleşmesi.
İlan olunur.

   İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
   Lalegül Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 2/3
   06370 Yenimahalle /ANKARA

Tel: 0312 397 56 42 - 0312 397 28 36
Fax: 0312 397 52 76

23 Eylül 2014 Salı

İSTANBULDAKİ LİSELİ GENÇLERİN DİKKATİNE..!

Özlü Söz...
"Aslını gizleyemez insan, giydiği kaftanlarla.
Bilmez ama kendini kandırır, söylediği yalanlarla!"
Mehmet Akif Ersoy
Satır içi resim 5
BİNLERCE KARDEŞİM VAR
Projesine, başvurular devam ediyor...
Başvuruları kabul edilenlerin kayıtları
25 Ekimde cumartesi günü düzenlenecek
Açılış Programında yapılacak.
1 Kasımdan itibaren de etkinlikler, programlar başlayacak...
Projemize katılım;
başından sonuna kadar ÜCRETSİZ...
Tüm masraflar; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile karşılanacak...
Satır içi resim 17
Haydi Gençler!
İstanbulda ikamet eden, Lise 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik,
TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı Destekli 1 Yıllık Programımıza
Şu ana kadar yaklaşık 80 başvuru alındı. En fazla 300 başvuru alınacak...
Projeye; 50 si kız, 50 si erkek genç kabul edilecek.
(Anadolu Yakasında 25 Kız, 25 Erkek, Avrupa Yakasında da 25 Kız, 25 Erkek
Toplam 4 ayrı grup olacak)
Satır içi resim 7
Projemize Katılmak İsteyen Gençler;
Ekteki Formu doldurup,
mail adresimize gönderiyorlar...

 Programlar: 
Tanıtım ve Kayıtlar: 25 Ekim Cumartesi
Satır içi resim 10
Başvuruları Kabul Edilen Gençler
Aşağıdaki programlara ayda bir defa katılacaklar...
Her ay 1 Cumartesi günü
kahvaltı ile başlanacak ve söyleşi ile devam edilecek...
1 Kasım Cumartesi Avrupa Yakasında Kızlar,
8 Kasım Cumartesi Anadolu Yakasında Kızlar,
15 Kasım Cumartesi Avrupa Yakasında Erkekler,
22 Kasım Cumartesi Anadolu Yakasında Erkekler ile

Konu:
HAYATIMIZA REHBER EDİNECEĞİMİZ
ÖNCÜ ŞAHSİYETLER
Araştırmacı, Gazeteci, Yazar
Demet Tezcan
Satır içi resim 10
29 Kasım Cumartesi Avrupa Yakasında Kızlar,
6 Aralık Cumartesi Anadolu Yakasında Kızlar,
13 Aralık Cumartesi Avrupa Yakasında Erkekler,
20 Aralık Cumartesi Anadolu Yakasında Erkekler ile
Konu:
AVUCUMUZDAKİ YANGINI SÖZDÜRMELİYİZ..!
YAŞADIĞIMIZ ÇAĞIN MÜSLÜMANI MIYIZ?
KUR'AN-I KERİM IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME.
Araştırmacı
Özlem Nas

Satır içi resim 10
27 Aralık 2014 Cumartesi Avrupa Yakasında Kızlar,
3 Ocak 2015 Cumartesi Anadolu Yakasında Kızlar,
10 Ocak 2015 Cumartesi Avrupa Yakasında Erkekler,
17 Ocak 2015 Cumartesi Anadolu Yakasında Erkekler ile
Konu:
TOPLUMSAL HASSASİYETLERİMİZ,
GÖZLEM ve BİZ..!
Araştırmacı, Yazar
Nehir Aydın Gökduman
Satır içi resim 10
ŞUBAT TATİLİNDE TATİL KAMPI
26 Ocak - 30 Ocak 2015 Kızlar,
2 Şubat - 6 Şubat 2015 Erkekler ile
GİDİLMESİ PLANLANAN TESİS
Satır içi resim 10
7 Mart Cumartesi, Avrupa yakasında Kızlar,
14 Mart Cumartesi, Anadolu Yakasında Kızlar,
21 Mart Cumartesi, Avrupa Yakasında Erkekler,
28 Mart Cumartesi, Anadolu Yakasında Erkekler ile
Konu:
Henüz Belirlenmedi...
Araştırmacı, Yazar, Yönetici
Muhammed Fesih Kaya
Satır içi resim 10
4 Nisan Cumartesi, Avrupa yakasında Kızlar,
11 Nisan Cumartesi, Anadolu Yakasında Kızlar,
18 Nisan Cumartesi, Avrupa Yakasında Erkekler,
25 Nisan Cumartesi, Anadolu Yakasında Erkekler ile
Konu:
GENÇLİKTE, İÇ ve DIŞ DÜNYA DENGESİ
Araştırmacı, Yazar
Derya Güney
Satır içi resim 10
2 Mayıs Cumartesi, Avrupa yakasında Kızlar,
9 Mayıs Cumartesi, Anadolu Yakasında Kızlar,
16 Mayıs Cumartesi, Avrupa Yakasında Erkekler,
23 Mayıs Cumartesi, Anadolu Yakasında Erkekler ile
Konu ve Konuşmacı:
Henüz Belirlenmedi...
Satır içi resim 10
Haziran 2015 de Ramazan-ı Şerif ayında
İftar ve Kapanış Programı...
Programa katılan gençlere ve
aktif görev alan yöneticiler ile sunuculara
Programın başından sonuna kadar görüntülerinin olduğu
sinevizyon cd. si ve kitapçığı da hediye edilecek...

Satır içi resim 8
 Programlarımızı Yapacağımız Mekanlar  
Anadolu Yakasında, Üsküdar BelediyesininÜsküdar Gençlik Merkezi'nde, Has Oda'da (yukarıdaki resim)
(Avrupa Yakasında, Eyüp'de Haliç Kıyısındaki,
İMH - İnsan ve Medeniyet Hareketi Genel Merkezinde Has Oda'da (yukarıdaki resim)

22 Eylül 2014 Pazartesi

KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ (900 KİŞİ) ALIMI SINAV DUYURUSU

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU

   Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde istihdam edilmek üzere, en az lisans düzeyinde KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurtların kapasitesinin yaklaşık 2/3'ünün bayan 1/3'ünün erkek öğrencilerden oluşması nedeniyle ekli listede (EK:1) yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre toplam 600'ü kadın, 300'ü erkek olmak üzere 900 adet sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınav ile alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.

   Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı on katı aday sözlü sınava alınacaktır (Örneğin; Adıyaman ili için istihdamı düşünülen kadın personel sayısı 7, sınava katılabilecek aday sayısı 70 iken, istihdamı düşünülen erkek personel sayısı 1, sınava katılabilecek aday sayısı 10'dur). Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

   Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise görev yapılan ilin bağlı olduğu bölge müdürlüğünce belirlenecektir.

   I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak,

3- Son başvuru tarihi itibarıyla üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki programlardan mezun olmak,

4- 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

   II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ
   Adaylar başvurularını, 22/09/2014 tarihinden 10/10/2014 tarihi saat 23:59'a kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olacaktır.

   Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece bir il tercihinde bulunabilecek ve başvuruda bulunduğu il için sınava alınacaktır.

   Sözlü sınavlar her ilin bağlı olduğu; Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Bölge Müdürlüğü merkezlerinde 20/10/2014 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır.

   Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi, sınav yerleri ve sınav tarihleri 15/10/2014 tarihinde (www.gsb.gov.tr)ve (www.kyk.gov.tr)internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

   Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

   III- SINAV İŞLEMLERİ

   Sözlü sınavda adaylar; genel kültür, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, temsil kabiliyeti, iletişim becerileri olmak üzere dört başlıkta sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek ve üyelerin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

   Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı; ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı olmak üzere il bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday başarılı sayılacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Asıl ve yedek listeler; (www.gsb.gov.tr)ve (www.kyk.gov.tr)internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

   Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana (ay ve gün hesabı dikkate alınır) öncelik tanınacaktır.

   Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

   Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Genel Müdürlük İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

   Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlardan istenilen belgeler ve teslim tarihi, (www.gsb.gov.tr)ve (www.kyk.gov.tr)internet adreslerinde ilan edilecek olup, kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

   IV- GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Göreve başlamaya hak kazanan adaylar; belirtilecek tarihe kadar, istenilen belgeleri tamamlayarak ilgili bölge müdürlüklerine şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Bölge müdürlüklerince adayların ibraz ettiği diploma ve diğer evraklar kontrol edilecek ve belgeleri tamam olan adaylara hizmet sözleşmesi imzalatılarak ilgili yurt müdürlüklerinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle sözleşme imzalamaya gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini müteakip hizmet sözleşmeleri imzalatılarak göreve başlamaları sağlanacaktır.

Asıl listede yer alanlardan göreve başlama işlemlerinin yapılması için geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

Yedek adaylar; herhangi bir nedenle boşalacak olan sözleşmeli pozisyona, aynı usul ve esaslar dikkate alınarak başarı sırasına göre göreve başlatılacaktır. Sınav sonuçları yeni bir sınav yapılmadığı takdirde sınav sonucunun ilan tarihini takip eden bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

Yurt Yönetim Personeli, ekli Brüt Ücret Cetvelinde (EK:2) gösterilen ücretleri alacaklardır.

   V- İSTENİLECEK BELGELER
   Göreve başlamaya hak kazanan adaylar, aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili bölge müdürlüklerine başvuracaklardır.

1- KPSS sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı,

2- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

3- Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı,

4- Adli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyanı,

5- Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığına dair yazı beyanı,

6- 6 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olan) ,

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

8- Kamuda görev yapmış ise buna dair hizmet belgesi,

9- Mal bildirimi formu.

   VI-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
   Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

   Ayrıca adayların durumu; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince değerlendirilecek ve bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin başvuruları ve sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

   Kamuoyuna duyurulur.

   EKLER :
EK:1- Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Kontenjan Tablosu (1 sayfa) EK:2- Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Brüt Ücret Cetveli (1 sayfa)


SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ KONTENJAN TABLOSU

SIRA
İL
YURT
YÖNETİM PERSONELİ
(KADIN)
YURT
YÖNETİM PERSONELİ
(ERKEK)
TOPLAM
1
ADIYAMAN
7
1
8
2
AFYON
16
8
24
3
AĞRI
9
3
12
4
AKSARAY
8
6
14
5
AMASYA
5
1
6
6
ANKARA
5
3
8
7
ANTALYA
12
4
16
8
ARDAHAN
6
3
9
9
ARTVİN
4
2
6
10
AYDIN
14
5
19
11
BALIKESİR
5
3
8
12
BARTIN
6
3
9
13
BATMAN
1
1
14
BAYBURT
2
1
3
15
BİLECİK
3
3
6
16
BİNGÖL
1
1
17
BİTLİS
10
4
14
18
BOLU
1
1
19
BURDUR
12
7
19
20
BURSA
2
1
3
21
ÇANAKKALE
6
3
9
22
ÇANKIRI
1
1
23
ÇORUM
3
3
24
DENİZLİ
11
7
18
25
DİYARBAKIR
2
1
3
26
DÜZCE
9
4
13
27
EDİRNE
16
8
24
28
ELAZIĞ
4
4
8
29
ERZİNCAN
16
8
24
30
ERZURUM
19
9
28
31
ESKİŞEHİR
8
10
18
32
GAZİANTEP
19
9
28
33
GİRESUN
13
7
20
34
GÜMÜŞHANE
4
2
6
35
HAKKARİ
1
1
2
36
HATAY
15
3
18
37
IĞDIR
1
1
2
38
ISPARTA
6
3
9
39
İSTANBUL
34
16
50
40
İZMİR
6
8
14
41
KAHRAMANMARAŞ
6
3
9
42
KARABÜK
6
2
8
43
KARAMAN
5
4
9
44
KARS
7
5
12
45
KASTAMONU
3
1
4
46
KAYSERİ
10
5
15
47
KIRIKKALE
11
1
12
48
KIRKLARELİ
4
2
6
49
KIRŞEHİR
8
3
11
50
KİLİS
4
2
6
51
KOCAELİ
10
8
18
52
KONYA
37
10
47
53
KÜTAHYA
19
8
27
54
MALATYA
2
1
3
55
MANİSA
4
14
18
56
MARDİN
5
3
8
57
MERSİN
1
1
58
MUĞLA
2
4
6
59
MUŞ
4
2
6
60
NEVŞEHİR
10
7
17
61
NİĞDE
4
2
6
62
ORDU
9
12
21
63
RİZE
8
3
11
64
SAMSUN
22
4
26
65
SİNOP
1
1
66
SİVAS
8
4
12
67
ŞANLIURFA
8
3
11
68
ŞIRNAK
1
1
69
TEKİRDAĞ
4
2
6
70
TOKAT
17
4
21
71
TUNCELİ
2
1
3
72
UŞAK
5
2
7
73
VAN
10
6
16
74
YALOVA
3
1
4
75
YOZGAT
9
4
13
76
ZONGULDAK
8
5
13
TOPLAM
600
300
900

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?