Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

7 Ocak 2017 Cumartesi

Adalet Bakanlığı 810 İcra Katibi Alacak...


     Adalet Bakanlığından;
     Bakanlıkca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, "Sınav Birimi" olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama ve Bakanlıkca yapılacak sözlü sınavlarıyla, açıktan atama suretiyle 810 icra katibi alınacaktır.

     1- ) Genel Şartlar

     İcra katipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin;

     a) Türk vatandaşı olmak,
     b) Merkezi sınavın (KPSS-2016) yapıldığı 2016 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve sonrası doğumlu olanlar),
     c) Merkezi sınavda (KPSS-2016'da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
     d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
     e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
     f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
     g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
     h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
     ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
     i) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak şartlarını taşımaları gerekmektedir.

     2- ) Başvuru Yeri ve Gerekli Belgeler

     Adaylar 02 Ocak 2017 - 16 Ocak 2017 tarihleri arasında;

     a) İcra katipliği sınavı başvuru formu,
     b) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
     c) KPSS-2016 sınav sonuç belgesi,
     d) Örgün eğitim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

     ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakının sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.
     Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) sınav birimine gönderilecektir.
     Adaylar, ilan edilen mahallerden sadece birine başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla mahal için başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

     3- ) Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

     Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir mahal için ilan edilen kadro toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

     4- ) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

     Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi en geç 27 Ocak 2017 Cuma günü sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.
     Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav birimlerinden alınabilecektir.
     Uygulama sınavı, sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerde 04 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
     Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

     5- ) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

     Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen mahal için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 13 Şubat 2017 Pazartesi gününe kadar sınav birimlerinin bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.
     Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

     6- ) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

     Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 28 Şubat 2017 Salı gününe kadar;
     a) 6x9 cm ebadında iki adet fotoğraf,
     b) Mal Bildirimi Formu,
     c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
     d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

     7- ) Sözlü Sınav Konuları

     Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.

     8- ) Başarı Listelerinin Oluşturulması

     Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak her bir mahal için ayrı ayrı sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.
     Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak her bir mahal için ayrı ayrı nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı sonucu Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

     9- ) Atamaların Yapılması

     Bakanlık tarafından, nihai başarı listesine göre başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır. Duyurulur.

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.
(Yukarıdaki ek dosyaları -mavi renkli başlıklara tıkladığınızda sayfanın açılması için facebook grubumuza üye olmanız gerekmektedir, üye değilseniz açılmaz, önce üye olun- indirmek için mavi renkli başlıklara tıklayınız.)

İCRA KATİBİ ATAMASI YAPILACAK MAHALLER VE ATAMA İZİN SAYILARI

SINAV BİRİMİ
MAHALLER
VERİLEN İZİN
ADANA
Adana
14
ADIYAMAN
Adıyaman
2
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar
4
AKHİSAR
Akhisar
2
AKSARAY
Aksaray
5
ALANYA
Alanya
3
AMASYA
Amasya
4
ANKARA
Ankara
95
ANKARA BATI
Ankara Batı
4
ANTALYA
Antalya
32
AYDIN
Aydın
3
BAKIRKÖY
Bakırköy
36
Büyükçekmece
6
Küçükçekmece
4
BARTIN
Bartın
2
BATMAN
Batman
5
BAYBURT
Bayburt
1
BİLECİK
Bilecik
3
BOLU
Bolu
3
BODRUM
Bodrum
4
BOĞAZLIYAN
Boğazlıyan
2
BURDUR
Burdur
3
BURSA
Bursa
10
ÇANAKKALE
Çanakkale
6
ÇANKIRI
Çankırı
1
ÇORLU
Çorlu
13
Çerkezköy
5
ÇORUM
Çorum
10
DENİZLİ
Denizli
7
DİYARBAKIR
Diyarbakır
7
ELBİSTAN
Elbistan
3
EREĞLİ (KONYA)
Ereğli (Konya)
2
ERZİNCAN
Erzincan
3
ESKİŞEHİR
Eskişehir
16
GAZİANTEP
Gaziantep
13
GEBZE
Gebze
10
GİRESUN
Giresun
4
HATAY
Hatay
2
İNEGÖL
İnegöl
5
İSKENDERUN
İskenderun
8
İSTANBUL
İstanbul
127
Gaziosmanpaşa
5
İSTANBUL ANADOLU
İstanbul Anadolu
75
İZMİR
İzmir
65
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş
5
KARS
Kars
2
KARŞIYAKA
Karşıyaka
4
KAYSERİ
Kayseri
18
KIRIKKALE
Kırıkkale
3
KIRŞEHİR
Kırşehir
3
KOCAELİ
Kocaeli
14
KONYA
Konya
15
KÜTAHYA
Kütahya
5
MANAVGAT
Manavgat
Serik
2
2
MARDİN
2
MERSİN
Mersin
16
NAZİLLİ
Nazilli
2
NEVŞEHİR
Nevşehir
4
NİĞDE
Niğde
4
OSMANİYE
Osmaniye
2
RİZE
Rize
3
SALİHLİ
Salihli
2
SAMSUN
Samsun
10
SİVAS
Sivas
4
SÖKE
Söke
Kuşadası
7
2
ŞANLIURFA
Şanlıurfa
6
TEKİRDAĞ
Tekirdağ
4
TOKAT
Tokat
4
TRABZON
Trabzon
8
VAN
Van
6
YALOVA
Yalova
2
YOZGAT
Yozgat
4
ZİLE
Turhal
5
ZONGULDAK
Zonguldak
6
TOPLAM

810
Yorum Gönder

KELİMELER ~ KAVRAMLAR: YE’CÛC ve ME’CÛC

KELİMELER ~ KAVRAMLAR YE’CÛC ve ME’CÛC (يأجوج ومأجوج)      Zülkarneyn döneminde ortaya çıkan ve kıyametin kopmasına yakın dönemde zu...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?