Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

14 Ocak 2013 Pazartesi

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞINA 1791 PERSONEL ALINACAK
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI
     "Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ilk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.
Başvuru Tarihi : 17 Ocak 2013 - 26 Ocak 2013
Sözlü Sınav Tarihleri : 27 Şubat 2013 - 02 Nisan 2013

     Sözlü sınava-girmek isteyenlerin; Bakanlığın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylar aynı anda açılan birden fazla unvan için başvuruda bulunamazlar. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2012 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (ataması yapılanlar ve yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır. Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının iki katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
     - Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
Sözlü sınava adaylar "fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzclanı, ehliyet, pasaport vb.)" ile girebileceklerdir.
     - Sözlü sınavda adayın; "kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyâkati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı" yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
     - Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
     Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
     - Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.
     Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

     BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
1- Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak. 2012 yılı KPSS'de lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğrenim, mezunları için KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,
2- Özel Şartlar;
Sıra NoUnvanTeşkilatıNiteliklerKPSS Puan TünüAlım Yapılacak MiktarSnıfıDerecesi
1Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni IVHKİIMerkez1- iletişim Fakültesi mezunu olmak
2- Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğitim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak
KPSSP34GİH6,7.8
2Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni IVHKİIMerkez1- Güzel Sanatlar Fakültelerinin Gfdfik veya Grafik Tasarım bölümlerinin birinden mezun olmak.
2- Milli Eğitim Bakanlığınca veya üniversitelerce düzenlenen ve hizmet içi eğilim niteliğinde olmayan bilgisayar kursunu başarıyla bitirdiğine ilişkin sertifika veya yükseköğrenimde bilgisayar eğitimi aldığına dair transkript sahibi olmak
KPSSP32GİH6,7,8
3AvukatMerkezAvukatlık ruhsatına sahip olmakKPSSP340AH6.7,8
4AvukatTaşraAvukatlık ruhsatına sahip olmakKPSSP32AH6.7,8
5Muhafaza MemuruTaşra1- En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak
2- Sınava başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olmak, 126/01/1984 tarihi ve daha sonra doğanlar başvurabilir
3- Erkekler en az 172 cm, bayanlar ise en az 165 cm boyunda olmak. "Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel ozurlu olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten, "Yurdun.her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir" ibareli sağlık kurulu raporu" almak (Söz konusu rapor, sözlü sınavda başarılı olanlardan atam»öncesi istenecektir Rapor ibraz edemeyenlerin ve sözlü sınav esnasında yapılacak ölçümde boy şartını taşımayanların kurumumuzca ataması yapılmayacaktır.)
KPSSP31000GİH6,7,8
6Muayene MemuruTaşra1- En az "dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iktisat, İşletme, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler fakülte, yüksekokul veya bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafındon onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veyo bölümlerinden mezun olmak
2- Sınava son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak 126.011978 tarihi ve doha sonra doğanlar başvurabiliri
KPSSP3200GİH6.7,8
7MemurTaşraEn az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri, uygulamalı bilimler yüksekokullannın gümrük işletme bölümünden ya do bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlorının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.KPSSP3280GİH6.7,8
8İcra Memuru1 "TaşraEn az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idarî bilimler fakültelerinden ya da uygulamalı bilimler yüksekokullannın gümrük işletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veyo yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlorının fakütte.yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmakKPSSP325GİH6,7,8
9icra MemuruTaşraEn az iki yıl süreli eğitim veren ithalat-ıhracat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksek okullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işleri bölümünden yo da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylonmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak.KPSSP9310GİH7,8,9
10Bilgisayar işletmeniTaşraMeslek Yüksekokullarının, Bilgisayar Operatörlüğü. Bilgisayar, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikeriiği, Bilgi İşlem programlannın birinden mezun olmakKPSSP9380GİH7,8,9
11TeknikerTaşraMeslek Yüksekokulların, Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Telekomünikasyon. Haberleşme. Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik. Elektrık-Elekîronik , Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikeriiği , Elektronik Teknolojisi programlannın birinden mezun olmakKPSSP935TH7,8,9
12TeknisyenTaşraMesleki veya teknik eğitim veren ortoöğretim kurumlannın Elektronik, Elektrik-Elektronik. Endüstriyel Elektronik. Telekomünikasyon programlarının birinden mezun olmak.( KPSSP9450TH9,10,11
• 13KaptanTaşra1- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Deniz ve Liman İşletme. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Güverte bölümlerinin birinden mezun olmak
2- En az Vardiya Zabitliği Belgesine sahip olmak
3- Goc veya Roc Telsiz Yeterlilik Belgesine sahip olmak
KPSSP35TH6,7,8
14KaptanTaşra1- Meslek Yüksekokullarının; Denizcilik, Denizcilik Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Deniz Haberleşme, Güverte proğramlarının birinden mezun olmak
2- En az Vardiya Zabitlıliği Belgesine sahip olmak 3- Goc veya Roc Telsiz Yeterlilik Belgesine sahip olmak
KPSSP935TH7,8,9
15MakinistToşra1- Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Gemi Makinaları veya Gemi Makineleri bölümlerinin birinden mezun olmak
2- En Az Makine Zabitliği Belgesine sahip olmak
KPSSP32TH6,7,8
16MakinistTaşra1- Meslek Yüksekokullarının Gemi Makineleri veya Gemi Makineleri İşletme programlarının birinden mezun olmak
2- En az Makine Zabitliği Belgesine sahip olmak
KPSSP932TH7,8,9
17ŞoförTaşra1- Lise mezunu olmak,
2- En az (B) sınıfı surucu belgesine sahip olmak,
KPSSP945GİH10,11,12
18MemurDöner SermayeEn az iki yıl süreli eğitim veren ihracat-ithalat, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret yönetimi, dış ticaret, uluslararası ticaret ve lojistik, lojistik yönetimi, adalet meslek yüksekokulu ile meslek yüksek okullarının adalet, gümrük işletme veya gümrük işlen bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmakKPSSP9325GİH7,8,9
19Anbar MemuruDöner SermayeMeslek Yüksekokullannın , Mağazcf İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Moğaza Yönetimi, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim. Endüstriyel Yönetim. İşletme Yönetimi programlarının birinden mezun olmak.KPSSP9312GİH7,8,9
20Satış MemuruDöner SermayeMeslek Yüksekokulların; Elektronik Ticaret. E-Ticaret, Internet ile Pazarlama, Pazarlama. Pazarlama ve Satış. Piyasa Araştırmalan ve Pazarlama, Satış Yönetimi, Satış ve Reklam Yönetimi. Piyasa Araştırmolan ve Reklamcılık, Reklamcılık Yönetimi, Mağaza İşletmeciliği, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi. Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi programlarının birinden mezun olmakKPSSP9311GİH7,8,9
21Veznedarv Döner SermayeMeslek Yüksekokulların, Borsa ve Finans. Para ve Sermaye Yönetimi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Finans, Finans ve Muhasebe, Emtia Borsası, Sermaye Piyasası ve Borsa, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye programlarının birinden mezun olmak.KPSSP9310GİH7,8,9
22TeknikerDöner SermayeMeslek Yüksekokulların; Elektrik. Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikeriiği , Endüstriyel Elektronik programlannın birinden mezun olmakKPSSP933TH7,8,9
23TeknisyenDöner SermayeMesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlannın Makine, Motor, Motorculuk, programlannın birinden mezun ojmakKPSSP944TH8,9,10
24ŞoförDöner Sermaye1- Lise mezunu olmak,
2- Enaz (B)sınıfı surucu belgesine sahip olmak,
KPSSP949GİH10,11,12
Sıra NoUnvanTeşkilatıAlım Yapılacak iller
1Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni IVHKİIMerkezAnkara
2AvukatMerkezAnkara
3AvukatTaşraVan. Diyarbakır
4Muhafaza MemuruTaşraAdana, Afyonkarahisar. Ağn, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, HtHay, İsparta, Mersin, istanbul, izmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Rize, Sakarya, Somsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Aksaray, Koraman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, İğdır, Yalova, Karabük, Kilis
SMuayene Memuru
6icra Memuru
7Bilgisayar işletmeni
8Tekniker
9Teknisyen
10ŞoförTaşraAğrı, Hakkari, İğdır, Şırnak, Van
11KaptanTaşraÇanakkale, Hatay, İstanbul, Mersin, Somsun, Trabzon
12MakinistTaşraÇanakkale, Hatay, İstanbul, Mersin
13MemurTaşra81II.
14MemurDöner SermayeAnkara, Antalya, Mersin, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Şımak, Van. Ağrı, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Kocaeli, istanbul. Edirne, Bursa. İzmir, Malatya
15Anbar Memuru
16Satış Memuru
17Veznedar
18Tekniker
19Teknisyen
20Şoför

Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?