Translate

Gönül Erleri Bloğunda Ara

8 Mayıs 2012 Salı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİNE 33 PERSONEL ALINACAK


    
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN
İlanın Yayınlandığı Tarih : 07 / 05 / 2012
Son Başvuru Tarihi : 21 / 05 / 2012

     Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere. Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ücreti Özgelir ve Döner Sermayeden karşılanmak üzere;
     2 (iki) büro personeli,
     1 (bir) destek personeli,
     15 (on beş) hemşire,
     3 (üç) fizyoterapist,
     1 (bir) diyetisyen,
     1 (bir) diğer sağlık personeli,
     1 (bir) sosyal çalışmacı,
     7 (yedi) sağlık teknikeri,
     2 (iki) tekniker olmak üzere toplam 33 (otuz üç) personel alınacaktır.

     Üniversitemizde istihdam edilmek üzere (giderleri döner sermaye gelirlerinden ve öz gelirden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyona sözleşmeli personel
alınacaktır.
     ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

     FİZYOTERAPİST - 3
     Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
     DİYETİSYEN - 1
     Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
     SOSYAL ÇALIŞMACI - 1
     Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak.
     SAĞLIK TEKNİKERİ - 1
     - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olmak,
     - Üçüncü basamak kamu hastanelerinde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
     - En az 80 saat Hastane Bilgi yönetim sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.
     - Biyomedikal Kalibrasyonu konulu eğitim programına katıldığına dair sertifikaya sahip olmak.
     - Dijital, konvansiyonel ve/veya mobil Röntgen Cihazları kullanıcı eğitimi programına katıldığına dair sertifikaya sahip olmak.
     SAĞLIK TEKNİKERİ - 2
     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği bölümünden mezun olmak.
     SAĞLIK TEKNİKERİ - 4
     - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunu olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak kamu Hastanelerinde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
     - En az 80 saat Hastane Bilgi yönetim sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.
     - Biyomedikal Kalibrasyonu konulu eğitim programına katıldığına dair sertifikaya sahip olmak.
     - Dijital, konvansiyonel ve/veya mobil Röntgen Cihazları kullanıcı eğitimi programına katıldığına dair sertifikaya sahip olmak.

     Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

     HEMŞİRE - 15

     DİĞER SAĞLIK PERSONELİ - 1
     - Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü mezunu olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak kamu hastanelerinin Pediatri Klinik hizmetlerinde en az 2 yıl görev almış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
     - Bilgisayar kullanabildiğine dair sertifikaya sahip olmak.
     - Uyku-Uyanıklık EEG’si, Hiperventilasyonlu EEG, Diazemli EEG, Prematür EEG'si, Yeni doğan EEG'si ve Aktivasyonlu EEG çekimlerini yapabildiğine dair belgeye sahip olmak.
    
     TEKNİKER - 1
     - Meslek Yüksekokullarının Endüstriyel Elektronik programından mezun olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak kamu hastanelerinde en az 2 yıl kontrollü geçiş sistemleri üzerine görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
     - En az 80 saat Hastane Bilgi yönetim sistemi eğitim sertifikasına sahip olmak.
     - En az 80 saat Radarlı, Yana Kayar Kapı, Bariyer konulu eğitimi aldığına dair katılım belgesine sahip olmak,
     - PDKS ve ekipmanları eğitimi aldığına dair katılım belgesine sahip olmak.
     
     TEKNİKER - 1
     - Meslek Yüksekokullarının Makine programından mezun olmak, mezuniyetinden sonra üçüncü basamak kamu hastanelerinin oksijenvakum ünitesi hizmetlerinde en az 2 yıl görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
     - En az 80 saat Medikal Bakır Boru Kaynak Eğitim programına katıldığına dair sertifikasına sahip olmak.
     - Oksijen kaynak ve kesme işlemlerinde alınacak emniyet tedbirleri konulu eğitime katıldığına dair belgeye sahip olmak.
    
     BÜRO PERSONELİ - 1
     - En az Yüksekokul mezunu olmak.
     - En az 10 yıl süreyle laboratuvar sorumlusu olarak görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırmış olmak.
     - GMP Laboratuvar kalite güvenlik eğitimci sertifikasına sahip olmak.
     - 2010 KPSSP3 veya KPSSP93 ‘den en az 50 puan almış olmak.
     BÜRO PERSONELİ - 1
     - Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Lisans Programı'ndan mezun olmak.
     - Genel Biyoloji Alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak veya yapmış olmak,
     - En az 80 saat Araştırmacılar için deney hayvanları kullanım sertifikası almış olmak.
     - GMP Laboratuvarı kalite güvenlik eğitim sertifikasına sahip olmak.
     - 2010 KPSSP3'den en az 80 puan almış olmak.

     DESTEK PERSONELİ - 1
     - Meslek Lisesi mezunu olmak.
     - İklimlendirme ünitesi hizmetlerinde en az 5 yıl görev yapmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış olmak.
     - En az 80 saat 30 GH tipi soğutma cihazları ve 39 HH tipi klima santralleri ile ilgili eğitim aldığına dair sertifikaya sahip olmak.
     - GMP Laboratuvarı hijyenik klima santrali bakım ve onarım eğitim sertifikasına sahip olmak.
     - 2010 KPSS94'den en az 60 puan almış olmak.

     GENEL ŞARTLAR:
     1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
     a) T.C. Vatandaşı olmak,
     b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
     c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
     d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
     e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.
     2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
     3- 2010 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
     4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

     BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
     Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

     BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
     KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

     İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
5- Fotoğraf (1) adet
6- Aranılan nitelikler bölümünde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örnekleri
7- Mesleki tecrübe belgesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak pirim gün sayısını gösterir onaylı
belge.
8- İş talep formu
Yorum Gönder

Bakara Sûresi 240. ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri

Bakara Sûresi'nin 240, 241 ve 242. Ayet'i Kerimelerinin Mealleri ve Tefsirleri Bakara Suresi 240. Ayet-i Kerimenin Meali...

Gönül Erleri Blogu'na Üye Olabilirsiniz...

Gönül Erleri Blogumuza Email Abonesi Olmak İster misiniz?